Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Apel o pomoc dla Ani Tomasiak
NewsyAnia Tomasiak Rytro
Zwracamy siê o pomoc dla Ani Tomasiak. Ania ma ostr± bia³aczkê limfoblastyczn±. Choroba rozwinê³a siê dos³ownie w ci±gu 2-3 tygodni. Obecnie Ania przebywa na oddziale Onkologii i Hematologii USD w Krakowie, gdzie jest poddana chemioterapii w czterech etapach. Ania jest bardzo dzielna, ma dopiero 7 lat.  Jest weso³± dziewczynk±, kocha zwierzêta...

Nie wiemy jak bêdzie wygl±da³o dalsze leczenie Ani, ale wierzymy, ¿e zakoñczy siê sukcesem. Leczenie bia³aczki jest wyczerpuj±ce dla organizmu, bardzo d³ugie i zarazem kosztowne.

Dlatego zwracamy siê do Pañstwa o pomoc w zbieraniu ¶rodków na dalsze leczenie  i rehabilitacjê Ani. Wszystkim, którzy mogliby  pomóc, bardzo dziêkujemy. Jeste¶my Pañstwu wdziêczni za ka¿d± najmniejsz± wp³atê.


Z wyrazami szacunku rodzice Ani Jadwiga i Andrzej Tomasiak


Ania Tomasiak RytroWszelk± pomoc dla Ani prosimy kierowaæ na konto: 
Fundacja Dzieciom "Zd±¿yæ z Pomoc±"  
ul £omiañska5, 01-685 Warszawa
nr: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362  z dopiskiem: 
darowizna na leczenie i rehabilitacjê Anny Tomasiak

Ania Tomasiak Rytro
Mo¿na te¿ przekazaæ 1% podatku na rzecz Ani.  Wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE¯NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO¯YTKU PUBLICZNEGO (OPP)" wpisaæ: nazwê OPP: Fundacja Dzieciom "Zd±¿yæ z Pomoc±", KRS:  0000037904, a w polu "Informacje uzupe³niaj±ce": 1% podatku na rzecz Anny Tomasiak

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2009_26
egzamin2009_26
Egzamin gimnazjalny 2009
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2014_10
dzien_nauczyciela2014_10
¦lubowanie i Dzieñ Nauczyciela 2014
Z ycia szkoy
slubowanie2006_22
slubowanie2006_22
¦lubowanie 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210378 Unikalnych wizyt