Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Dzieñ Ziemi 22 kwietnia 2010
GrafikiDzieñ Ziemi  2010
22 kwietnia 2010 r. w Starym S±czu odby³a siê akademia z okazji Dnia Ziemi zorganizowana przez Zarz±d Okrêgu LOP Oddzia³ Przehyba w Starym S±czu.

Nasze uczennice Iwona Padula 3b i Ewelina Podgórska 3b wziê³y udzia³ w konkursie na prezentacjê nt. "Wspó³czesna Pani Ziemia". W tej konkurencji zdoby³y III miejsce.

Uczennice: Lidia Kotarba 1c i Beata Nosal 1c wziê³y udzia³ w konkursie fotograficznym pt. "Flora S±decczyzny". W tej konkurencji Lidia Kotarba zdoby³a III miejsce a Beata Nosal wyró¿nienie. Ka¿da z uczennic otrzyma³a nagrodê ksi±¿kow± i dyplom.

Gratulujemy!


OTWÓRZ GALERIÊ ZDJÊÆ...Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dyskoteka1007_27
dyskoteka1007_27
Dyskoteka 4.10.2007
Najlepsze zdjcie
nauka2013_54
nauka2013_54
Ogród do¶wiadczeñ 2013
Z ycia szkoy
niepodleglosc2014_10
niepodleglosc2014_10
¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209258 Unikalnych wizyt