Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Po¿egnanie Roberta 7.07.2010
Newsy


„S³owa po¿egnania p³yn±ce z naszych serc…”  

 

         Dzi¶, w ten wyj±tkowo smutny dzieñ, w imieniu wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Gimnazjum w Rytrze przysz³o mi po¿egnaæ Ciebie Robercie. Po¿egnaæ na zawsze!

Trudno odnale¼æ s³owa, które mog± oddaæ ¿al i smutek, jaki wszyscy czujemy po Twoim odej¶ciu. Kto¶ kiedy¶ powiedzia³, ¿e potrzeba tylko jednej minuty ¿eby kogo¶ zauwa¿yæ, jednej godziny ¿eby go oceniæ, jednego dnia ¿eby polubiæ,  a ca³ego ¿ycia by zapomnieæ. Robercie to mogê Ci obiecaæ, ¿e w naszych sercach pamiêæ o Tobie pozostanie.

Pierwszego wrze¶nia niejedno serce bêdzie poszukiwaæ Ciê na szkolnych korytarzach, w szkolnych ³awkach w naszej klasie -  w¶ród nas !

Nie zobaczymy Ciê ju¿ roze¶mianego, zostan± tylko wspomnienia. Jednak wiemy ¿e, je¿eli one zostan± to i Ty wci±¿ bêdziesz z nami.

Wszyscy tu zgromadzeni wierzymy, ¿e gdzie¶ tam po ¶mierci siê spotkamy… ¿e to po¿egnanie jest ostateczne tylko tu… na ziemi. Przyjdzie jednak czas radosnego powitania, nadejdzie taki dzieñ. Teraz jednak uczmy siê dobrze ¿yæ ka¿dego dnia, ka¿dej chwili. My m³odzi musimy nauczyæ siê doceniaæ tera¼niejszo¶æ. ¯adna minuta nie powtórzy siê dwa razy, ¿adna chwila, ¿aden dzieñ. Robercie Ty nas tego nauczy³e¶ - swoim ¿yciem i tragiczn± ¶mierci±.

Trudno pogodziæ siê nam z Twoim odej¶ciem. Stoimy tutaj, na miejscu Twojego wiecznego spoczynku i ka¿dy pyta dlaczego? Dlaczego tak musia³o siê staæ? I byæ mo¿e nigdy nie odpowiemy sobie na pytanie. W sercach ¿yje jednak nadzieja. Nadzieja, ¿e ju¿ teraz … nie brak Ci niczego. Pan  pozwala Ci le¿eæ na zielonych Pastwiskach. Zaprowadzi³ Ciê nad wody, gdzie mo¿esz odpocz±æ, przyj±³ Twoj± Duszê. A dobroæ i ³aska posz³y w ¶lad za Tob± i zamieszka³e¶ w domu Pañskim po najd³u¿sze czasy!

                                                                
Spoczywaj w pokoju przyjacielu!

 


Robert Pawlik Gimnazjum Rytro

 

Wspomnienia...Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_nauczyciela2010_03
dzien_nauczyciela2010_03
Dzieñ nauczyciela 2010
Najlepsze zdjcie
zajecia_w_parku2008_13
zajecia_w_parku2008_13
Zajêcia przyrodnicze w parku 2008
Z ycia szkoy
wolontariat2007_03
wolontariat2007_03
Wolontariat 2007 - obóz szkoleniowy
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210372 Unikalnych wizyt