Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zakoñczenie projektu "112 ³±czy nas"
Grafiki112 ³±czy nas - projekt25 wrze¶nia 2010 r. w muszyñskim amfiteatrze „Zapopradzie” odby³a siê konferencja podsumowuj±ca projekt „112 ³±czy nas”.

Projekt by³ wspó³finansowany przez Uniê Europejsk± z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa za po¶rednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Wspó³pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika S³owacka 2007 - 2013.

Celem projektu by³o:

1. Stwarzanie uczniom warunków do nabywania i rozwijania umiejêtno¶ci poprawnego reagowania i dzia³ania w ró¿nych sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa zarówno w kraju jak i za granic±.

2.Nawi±zywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi dzieæmi oraz doros³ymi ze S³owacji, wymiana do¶wiadczeñ miêdzy Polsk± i S³owacj± w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Bezpo¶rednimi beneficjentami projektu by³y dzieci w wieku 7-9 lat, m³odzie¿ w wieku 13-15 lat oraz nauczyciele tych grup wiekowych.

W ramach projektu przeszkolono nauczycieli z Polski i S³owacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeszkolono w zakresie udzielania pierwszej pomocy ponad 3000 uczniów, zorganizowano 4 jednodniowe rajdy, w których uczestniczyli uczniowie z Polski i S³owacji, wydano publikacjê o uczestnikach projektu oraz zasadach udzielania pierwszej pomocy w Polsce i na S³owacji.

Ostatnim dzia³aniem projektu by³a konferencja podsumowuj±ca. Otworzy³ j± Przewodnicz±cy Zarz±du Zwi±zku - Edward Bogaczyk. Nastêpnie m³odzie¿ szkolna z gmin Muszyna, £abowa, Rytro i Piwniczna-Zdrój zaprezentowa³a wcze¶niej przygotowane prezentacje z przebiegu czterech rajdów. Druhowie z OSP Rytro wykonali pokaz udzielania pierwszej pomocy, a na scenie zaprezentowa³y siê cztery zespo³y regionalne z Polski i S³owacji. Dyskotekê poprowadzi³ DJ Qbus, a ca³o¶æ zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni.


Projekt by³ realizowany przez Zwi±zek Miêdzygminny „Per³y Doliny Popradu” Piwniczna-Zdrój w partnerstwie ze Zwi±zkiem Miejscowo¶ci Górnej Torysy na S³owacji. W sk³ad Zwi±zku wchodz±: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Gmina £abowa oraz Gmina Rytro.


OTWÓRZ GALERIÊ NASZYCH ZDJÊÆ


Wiêcej zdjêæ na stronie http://www.muszyna.pl/pl/40935/0/Zakonczenie_projektu_112_laczy_nas.html


Obejrzyj film na stronie http://www.muszyna.tv/pl/35977/42018/112_Laczy_nas.html


 

112 ³±czy nas - projekt

 

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2010_046
egzamin2010_046
Egzamin gimnazjalny 2010
Najlepsze zdjcie
egzamin2008_24
egzamin2008_24
Egzamin gimnazjalny 2008
Z ycia szkoy
2009_przechyba_07
2009_przechyba_07
Przechyba 1b 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209781 Unikalnych wizyt