Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
¦wiêto patrona szko³y 2011
Grafiki¦wiêto Patrona Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze
10 stycznia 2011 r. nasze gimnazjum obchodzi³o ¦wiêto Patrona. Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê akademi± przygotowan± przez m³odzie¿ gimnazjaln± i nauczycieli. Akademia oparta by³a na ¿yciorysie ksiêdza Józefa Wo¼niackiego, przeplatana pokazem multimedialnym, okoliczno¶ciowymi wierszami, kolêdami i pastora³kami.


W uroczystej akademii wziêli udzia³:

- spo³eczno¶æ uczniowska gimnazjum wraz z nauczycielami,
- przybyli go¶cie: ks. pra³at Antoni Myjak - proboszcz ryterskiej parafii,
- W³adys³aw Wnêtrzak - wójt gminy Rytro,
- przedstawiciele Rady Rodziców.

Po uroczystej akademii wszyscy udali siê na mszê ¶wiêt± do Ko¶cio³a Parafialnego w Rytrze. Uroczysto¶æ u¶wietni³a Kapela "Szumi±ca Woda" pod kierownictwem Pana Piotra Kuliga nauczyciela muzyki - skrzypce, Agnieszka Ry¿ak – skrzypce, Tomasz Ry¿ak – skrzypce (absolwenci gimnazjum obecnie studiuj±cy w Krakowie), Bartosz Ry¿ak - basy, uczeñ klasy 3, a kolêdy ¶piewa³a m³odzie¿ naszego gimnazjum.

Ksi±dz Józef Wo¼niacki jest patronem gimnazjum od 2000 roku. Co roku 10 stycznia obchodzimy ¦wiêto Patrona Szko³y – na pami±tkê ¶mierci ks. Józefa Wo¼niackiego (10 stycznia 1999 r.).Najwa¿niejsze fakty z ¿ycia Ksiêdza Kanonika Józefa Wo¼niackiego


Józef Wo¼niacki urodzi³ siê 22 listopada 1909 roku w Milatynie Nowym na Ziemi Tarnopolskiej, w archidiecezji lwowskiej.

Kiedy mia³ dwa lata zmar³a mu matka. Opiekê i wychowanie nad nim przejêli dalsi krewni.

Do gimnazjum uczêszcza³ w Kamionce Strumi³³owej. Jako uczeñ trafi³ do Ma³ego Seminarium Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie - szko³y przygotowuj±cej do matury i posiadaj±cej odpowiednie uprawnienia.

Jak to by³o w tradycji - w wieku 16 lat ka¿dy, ma³o seminarzysta by³ przyjmowany do zgromadzenia na okres próbny, st±d i Józef dnia 1 pa¼dziernika 1925 r. otrzyma³ tzw. dzieñ powo³ania. W dwa lata pó¼niej z³o¿y³ ¶luby wieczyste w Zgromadzeniu - 8 grudnia 1927 r.

Po uzyskaniu ¶wiadectwa dojrza³o¶ci móg³ rozpocz±æ studia w Instytucie Teologicznym Ksiê¿y Misjonarzy w Krakowie. Ks. Józef ukoñczy³ studia w lecie 1932 r., ¦wiêcenia kap³añskie otrzyma³ z r±k biskupa Stanis³awa Rosponda, sufragana krakowskiego. Sta³o siê to 4 grudnia 1932 r. w Krakowie. Ks. Józef by³ wówczas ksiêdzem nale¿±cym do wspólnoty Zgromadzenia Ksiê¿y Misjonarzy.

W roku 1933 prze³o¿ony wyznaczy³ ksiêdzu Józefowi podjêcie pracy misyjnej. Wraz z grup± 5 ksiê¿y wys³ano go do Chin.

Wyruszyli z Marsylii 10 marca 1933 r. statkiem "Athos II". P³yn±c przez Morze ¦ródziemne, przez Kana³ Sueski, Ocean Indyjski dop³ynêli do Chin. Celem by³ rejon Shuntehfu - ks. Józef otrzyma³ placówkê KULu, gdzie z drugim kap³anem rozpocz±³ duszpasterstwo. Msza ¶w. wówczas na ca³ym ¶wiecie by³a odprawiana w jêzyku ³aciñskim - st±d nie by³o problemu z jej celebrowaniem. Jednak, aby nauczaæ miejscow± ludno¶æ nale¿a³o nauczyæ siê trudnego jêzyka chiñskiego i poznaæ kulturê, obyczaje itp. tego narodu. Nie³atwo by³o przej¶æ przez tê drogê m³odym kap³anom. Niektórzy mieli k³opot ze zdrowiem. Kilku ksiê¿y zrezygnowa³o wskutek takich przeszkód. I tak± decyzjê musia³ podj±æ ks. Józef.

Powróci³ do kraju, otrzyma³ skierowanie do duszpasterstwa w Tarnowie w parafii ¦wiêtej Rodziny z piêknym neogotyckim ko¶cio³em tu¿ ko³o dworca kolejowego.

Pod koniec II wojny ¶wiatowej (od 22 lipca 1944 roku) pe³ni³ obowi±zki kapelana sióstr dominikanek w Rychwa³dzie, parafia Ple¶na. Zaj±³ siê równie¿ w swej pracy duszpasterstwem partyzantów Armii Krajowej z batalionu "Barbara", dzia³aj±cego w okolicach Tarnowa.

12 pa¼dziernika 1945 roku biskup tarnowski Jan Stêpa zamianowa³ ksiêdza Józefa Wo¼niackiego administratorem parafii ¦wiêtego Józefa Robotnika w Rytrze. Dekret zwalniaj±cy z pos³ugi zakonnej otrzyma³ 28 kwietnia 1948 roku.

Po tej decyzji biskup tarnowski móg³ ju¿ go przyj±æ do grona duchowieñstwa diecezjalnego.

Przez czterdzie¶ci lat kierowa³ parafi± w Rytrze, w trudnych dla Polski czasach W³adzy Ludowej. Ze wzglêdu na swoje pochodzenie i dzia³ania duszpasterskie by³ wielokrotnie przes³uchiwany i szykanowany przez aparat bezpieczeñstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Z kresów przyniós³ do Rytra kult Mi³osiernego Jezusa Milatyñskiego i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych.

By³ niestrudzonym kap³anem w g³oszeniu dobrej nowiny, w nauczaniu religii dzieci i m³odzie¿y, organizowa³ rekolekcje i misje, swoim ¿yciem dawa³ ¶wiadectwo Ewangelii.

Wielka trosk± ksiêdza Józefa by³o wychowanie m³odego pokolenia w duchu religijnym, chrze¶cijañskim i patriotycznym. Czêsto organizowa³ dla m³odych wycieczki piesze w pasmo Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej, podczas których stara³ siê wpoiæ im poczucie odpowiedzialno¶ci za Ko¶ció³ Chrystusowy i Ojczyznê.

W latach 50-tych rozpocz±³ starania o pozwolenie na budowê nowego ko¶cio³a w Rytrze. Po ponad trzydziestu latach nieustêpliwych wysi³ków uzyska³ w 1983 roku od w³adz pañstwowych zgodê na budowê nowej ¶wi±tyni w Rytrze. W latach stanu wojennego stara³ siê sprawiedliwie rozdzielaæ dary przychodz±ce z zagranicy.

W dniu 9 kwietnia 1985 roku ksi±dz Józef Wo¼niacki zrezygnowa³ z probostwa, pozosta³ w Rytrze w charakterze rezydenta.

Zmar³ 10 stycznia 1999 roku i pochowany zosta³ na cmentarzu w Rytrze. Uroczysto¶ciom pogrzebowym przewodniczy³ biskup Józef Gucwa.

Ksi±dz mgr Józef Wo¼niacki odznacza³ siê dobroci±, prostot±, niós³ pomoc materialn± najubo¿szym mieszkañcom Rytra. Jako kap³an ¿y³ warto¶ciami ewangelicznymi, zw³aszcza charakterystyczne by³o jego ubóstwo. W swoich kazaniach czêsto odwo³ywa³ siê do wielkich polskich romantyków m. in. Adama Mickiewicza i Cypriana Kamila Norwida.

Sta³ siê dla mieszkañców Rytra niekwestionowanym autorytetem i wzorem. Wielu m³odych ludzi zainspirowanych ¿yciem proboszcza Józefa wybra³o Chrystusa, jako swego przewodnika, zostaj±c kap³anami, braæmi czy siostrami zakonnymi.

W swoim testamencie napisa³: "Drogim parafianom ¿yczê, by trwali przy Bogu, ¶wiêtej wierze i Ko¶ciele katolickim...".            

 

 OBEJRZYJ ZDJÊCIA - ¦wiêto Patrona 10 stycznia 2011 r.


OBEJRZYJ ZDJÊCIA - Po¶wiêcenie sztandaru 2009 r.

 

 

 

 Tutaj pisz± o nas: http://sadeczanin.info/aktualnosci-kosciol-i-religia-10-33/art/11673

 

 


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
patron2013_29
patron2013_29
¦wiêto patrona 2013
Najlepsze zdjcie
misterium047
misterium047
Misterium Paschalne 2011
Z ycia szkoy
bn2008_12
bn2008_12
Bo¿e Narodzenie 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210331 Unikalnych wizyt