Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Aktywnie w przysz³o¶æ - projekt na lata 2011-2012
NewsyEFS
Nasze gimnazjum bierze udzia³ w projekcie "Aktywnie w przysz³o¶æ", którego bud¿et zamyka siê w kwocie blisko 11 milionów z³otych. Obejmie 18 gimnazjów z siedmiu gmin, a wsparciem zostanie objêtych ponad 3 tysi±ce uczniów. W ramach projektu realizowane bêd± indywidualne zajêcia z uczniami maj±cymi trudno¶ci w nauce, a tak¿e pozalekcyjne warsztaty grupowe dla uczniów uzdolnionych i kó³ka zainteresowañ.

Oprócz kó³ek zainteresowañ z zakresu: przyrody, matematyki, jêzyka polskiego, informatyki, jêzyków obcych, teatru i ortografii (³±cznie 288 kó³ zainteresowañ), uczniowie bêd± mogli liczyæ na konsultacje z doradc± zawodowym.

Ponadto, ka¿de gimnazjum objête programem wzbogaci siê o tablice interaktywne, rzutniki, sale komputerowe, radiomagnetofony, pracownie jêzykowe, kamery cyfrowe i oprogramowanie do komputerów.

W tym projekcie bêdzie to: 18 tablic interaktywnych, 18 sal komputerowych (ka¿da z 15. stanowiskami), 36 sztuk radiomagnetofonów, 18 pracowni jêzykowych (po 12 stanowisk w ka¿dej), 18 sztuk kamer cyfrowych i oprogramowanie do komputerów.

W projekcie wezm± udzia³ gminy: Nawojowa - 1 gimnazjum, Rytro - 1 gimnazjum, Kamionka Wielka - 2 gimnazja, Krynica-Zdrój - 2 gimnazja, £ososina Dolna - 2 gimnazja, £±cko - 3 gimnazja, Che³miec - 7 gimnazjów.Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_nauczyciela2010_18
dzien_nauczyciela2010_18
Dzieñ nauczyciela 2010
Najlepsze zdjcie
dz_sportu2013_30
dz_sportu2013_30
Dzieñ sportu 2013
Z ycia szkoy
patron2014_36
patron2014_36
¦wiêto patrona 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365542 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7208689 Unikalnych wizyt