Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Jasiek Mela w Ryterskim Raju 2011
GrafikiJasiek Mela w Ryterskim Raju 2011
19 lutego 2011 m³odzie¿ naszej szko³y uczestniczy³a w spotkaniu z Ja¶kiem Mel± - pierwszym niepe³nosprawnym zdobywc± dwóch biegunów. Podró¿nik opowiedzia³ o tragicznych wydarzeniach ze swojego ¿ycia. "Najwa¿niejsze, to nie baæ siê swoich ograniczeñ" – powtarza³ wielokrotnie Jasiek Mela.

Ober¿a „Pod Anio³ami” przy stacji narciarskiej Ryterski Raj dos³ownie pêka³a w szwach. Tak ogromnym zainteresowaniem cieszy³o siê spotkanie z Jaskiem Mel±, najm³odszym w historii i pierwszym niepe³nosprawnym zdobywc± dwóch biegunów polarnych. Podró¿nik promowa³ m.in. swoj± ksi±¿kê pt. „Poza Horyzonty”.


Jasiek Mela go¶ci³ w Rytrze w ostatni weekend (19 -20 lutego). Przyjecha³ na zaproszenie kierownictwa stacji. By spotkaæ siê z nim do „Ryterskiego Raju” dotar³o wiele osób ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych „Gniazdo” w Starym S±czu, Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „Mada” z Nowego S±cza, narciarze, którzy zeszli specjalnie ze stoku, osoby wypoczywaj±ce w Rytrze i okolicach, a tak¿e mieszkañcy z ca³ej okolicy. Na spotkaniu nie brakowa³o dzieci i m³odzie¿y, nie tylko z miejscowej szko³y podstawowej i gimnazjum.

Przyjecha³a te¿ z Niecwi Ania Bajerska. To dla niej zorganizowana zosta³a zbiórka pieniêdzy na zakup specjalistycznej protezy nogi. Ania ma j± zaledwie od kilku dni. Ta 20-letnia kobieta jest podopieczn± Fundacji „Poza Horyzonty”, za³o¿onej w³a¶nie przez Ja¶ka Melê. On równie¿ osobi¶cie w³±czy³ siê w t± akcjê.

Podró¿nik opowiada³ w Rytrze o tym, jak uleg³ ciê¿kiemu wypadkowi (w jego wyniku straci³ lewe podudzie i prawe przedramiê), jak radzi³ sobie z niepe³nosprawno¶ci±, a potem o swoich wyprawach u boku Marka Kamiñskiego, z którym zdoby³ oba bieguny Ziemi.

Najwa¿niejsze, to nie baæ siê swoich ograniczeñ – powtarza³ wielokrotnie Jasiek Mela. Rok po wypadku rozpocz±³ przygotowania do podró¿y. Czê¶æ osób nie wierzy³a, ¿e dotrze na biegun i odradza³a mu ten pomys³. Jednak wielu ludzi dopingowa³o go i utwierdza³o, ¿e mu siê uda, a potem trzyma³o kciuki za Ja¶ka Melê i Marka Kamiñskiego.

– Wiedzia³em, ¿e jestem w stanie tego dokonaæ. Mia³em przy sobie ludzi, którzy mnie wspierali. Zrozumia³em, ¿e by byæ szczê¶liwym trzeba otaczaæ siê osobami, które kochamy. Rodzina, to najwiêkszy dar, jaki daje nam Bóg – mówi³ na spotkaniu m³ody podró¿nik.

I uda³o siê - jako 15 latek zdoby³ oba bieguny. Zmierzy³ siê nie tylko z surowa natur±, ale pokona³ swoje s³abo¶ci. W nastêpnych latach zdoby³  Dach Afryki - Kilimand¿aro i Elbrus - najwy¿szy szczyt Kaukazu. W 2009 roku za³o¿y³ Fundacjê „Poza Horyzonty” (wspiera m.in. osoby niepe³nosprawne, które te¿ s± po amputacji koñczyn).

– Je¶li Bóg co¶ nam zabiera, nie pozostawia pustego miejsca – s±dzi Mela. - Zawsze daje nam co¶ w zamian. Cieszê siê, ¿e mogê pomagaæ innym. To, ¿e zdoby³em tak± czy inn± gór± nie jest wa¿ne. Ka¿dego dnia, ka¿dy z nas zdobywa inny szczyt swoich mo¿liwo¶ci. Prze³amuje swoje s³abo¶ci. Cieszmy siê z ¿ycia.

Podczas spotkania odby³a siê równie¿ projekcja filmu dokumentalnego pt. „Razem na bieguny” w re¿yserii Wojciecha Ostrowskiego. Mela promowa³ swoj± ksi±¿kê pt. „Poza Horyzonty”. Uczestnicy mieli tak¿e okazjê porozmawiaæ z podró¿nikiem, a po zakoñczeniu spotkania Jasiek Mela prawie godzinê rozdawa³ autografy. D³ugo rozmawia³ ze wspomnian± Ani± Bajersk±, studentk± PWSZ w Nowym S±czu.

Jasiek Mela w niedzielê wzi±³ udzia³ w zawodach na torze snowtubingowym dla dzieci. Dopingowa³ uczestników, a na koniec wrêczy³ zwyciêzcom puchary. Nieco pó¼niej sam odda³ siê przyjemno¶ciom szusowania na stoku. Zanim podró¿nik wyjecha³ z Ryterskiego Raju zapewni³, ¿e jeszcze tu wróci.

 

WARTO WIEDZIEÆ

Jasiek Mela urodzi³ siê 30 grudnia 1988 r. Maj±c 13 lat uleg³ ciê¿kiemu wypadkowi. Schroni³ siê przed deszczem w niezabezpieczonym budynku stacji transformatorowej - porazi³ go pr±d o napiêciu 16 000 V. Ratuj±cy mu ¿ycie lekarze zdecydowali o amputacji lewego podudzia i prawego przedramienia. Obecnie Jasiek chodzi z pomoc± protezy nogi. Przeszed³ skomplikowane leczenie, a dziêki rodzinie i wielu wspania³ym ludziom odzyska³ wiarê w siebie i sens ¿ycia. W 2004 roku razem z Markiem Kamiñskim zdoby³ oba bieguny polarne. Zosta³ najm³odszym i jedynym niepe³nosprawnym na ¶wiecie, który tego dokona³. W pa¼dzierniku 2008 roku razem z podopiecznymi fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wszed³ na Dach Afryki - Kilimand¿aro. W tym samym roku podj±³ decyzjê o za³o¿eniu w³asnej fundacji, która od tej pory niesie pomoc niepe³nosprawnym. Na prze³omie lipca i sierpnia 2009 roku Jasiek zdoby³ Elbrus - najwy¿szy szczyt Kaukazu.

 

¬ród³o:  S±deczanin

Jasiek Mela w Rytrze

Obejrzyj wiêcej zdjêæ: KLIKNIJ TUTAJ


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2013_02
zakonczenie2013_02
Zakoñczenie roku szk. 2012/13
Najlepsze zdjcie
egzamin2010_094
egzamin2010_094
Egzamin gimnazjalny 2010
Z ycia szkoy
parki2010_4
parki2010_4
Parki Krajobrazowe Polski 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210019 Unikalnych wizyt