Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Po¶wiêcenie hali sportowej w Rytrze
GrafikiHala sportowa przy gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze
21 kwietnia 2012 r. zosta³a uroczy¶cie oddana do u¿ytku hala sportowa przy Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze. Obiekt po¶wiêci³ ks. bp. Andrzej Je¿, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej.Hala sportowa zosta³a otwarta w roku jubileuszowym dla Rytra. Przed siedmiuset laty ukaza³a siê bowiem pierwsza wzmianka historyczna o tej miejscowo¶ci. Otwarcie obiektu zbieg³o siê tak¿e z jubileuszem 80-lecia ryterskiej parafii. Dzisiejsz± uroczysto¶æ poprzedzi³a msza ¶wiêta z udzia³em ks. bpa Andrzeja Je¿a. Na ten moment z niecierpliwo¶ci± czeka³y nie tylko kluby sportowe, ale miejscowa m³odzie¿ i ci, którzy chêtnie przyje¿d¿aj± przez ca³y rok do Rytra na wypoczynek. Dla nich mo¿liwo¶æ skorzystania z zajêæ sportowych w nowym obiekcie bêdzie bez w±tpienia dodatkow± atrakcj±. Zanim halê mo¿na by³o zobaczyæ w pe³nej okaza³o¶ci no¿yczki posz³y w ruch. Wstêgê uroczy¶cie przecinali: ks. bp Andrzej Je¿, ks. Antoni Myjak, proboszcz ryterskiej parafii, Leszek Zegzda, radny sejmiku województwa ma³opolskiego, W³adys³aw Wnêtrzak, wójt Rytra, Marian Dobosz, przewodnicz±cy Rady Gminy Rytro, Teresa Nied¼wied¼, dyrektor miejscowego gimnazjum. A potem hala stanê³a przed zaproszonymi go¶æmi, mieszkañcami gminy i m³odzie¿±, otworem. Po¶wiêcenie hali sportowej w Rytrze

W¶ród go¶ci, którzy przyjechali na t± uroczysto¶æ byli: pos³owie, radni sejmiku województwa ma³opolskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin S±decczyzny, wykonawcy i podwykonawcy inwestycji, duchowieñstwo m.in. z okolicznych parafii. Do Rytra przyjechali w³odarze z K³odzka i Pucka - partnerskich gmin Rytra, a tak¿e samorz±dowcy z gmin s³owackich. Za¶ w hali trybuny wype³ni³y siê niemal do ostatniego miejsca.
- Oddanie hali sportowej do u¿ytku jest wspania³ym prezentem jubileuszowym i powodem do dumy dla maleñkiej gminy Rytro – mówi³ podczas uroczysto¶ci wójt W³adys³aw Wnêtrzak. – Ludzk± rzecz± jest cieszyæ siê z sukcesów i podjêtych decyzji. Nagrodzona zosta³a te¿ cierpliwo¶æ, g³ównie m³odego pokolenia i nauczycieli, którzy od dawna oczekiwali na taki obiekt. Warto by³o na niego czekaæ. Hala stwarza idealne warunki do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, ale równie¿ do organizacji imprez kulturalnych, spotkañ, konferencji itp.

Hala sportowa RytroPodczas uroczysto¶ci Marian Dobosz, przewodnicz±cy Rady Gminy Rytro zabieraj±c g³os, w imieniu m.in. ryterskiego ¶rodowiska sportowego przypomnia³, ¿e o pomy¶le budowy hali sportowej mówi³o siê kilkana¶cie lat temu. Pierwszy projekt hali powsta³ w 1999 roku . By³ dobry, ale wówczas nie spe³nia³ oczekiwañ ¶rodowiska sportowego i mieszkañców. Wówczas zaczêto my¶leæ o nowym projekcie. Za takim rozwi±zaniem mieszkañcy i kluby sportowe opowiedzieli siê w 2007 roku.
Nowa hala zosta³a wzniesiona w ci±gu 1,5 roku. Solidni wykonawcy wyprzedzili harmonogram budowy o kilka miesiêcy. Na parterze znajduj± siê pe³nowymiarowe boisko sportowe i trybuny, na których mo¿e zasi±¶æ oko³o 300 osób. Obiekt posiada zaplecze sportowe: cztery szatnie, magazyny, sanitariaty. Przygotowano te¿ pomieszczenia, w których znajd± siê sauna i si³ownia.
- Nowa hala jest funkcjonalna i odbywaæ siê w niej bêdzie wiele uroczysto¶ci i imprez okoliczno¶ciowych – mówi Marian Dobosz, przewodnicz±cy Rady Gminy Rytro. – Korzystaæ z niej bêd± mieszkañcy. Ten obiekt, z pewno¶ci± wzbogaci ofertê turystyczno-sportow± gminy Rytro.

Hala sportowa Rytro- Dwa lata temu by³em jednym z tych, którzy wbijali symboliczn± ³opatê pod budowê tego obiektu – mówi³ Leszek Zegzda, radny sejmiku województwa ma³opolskiego. – Ta sala, jak inne, które powsta³y w tym okresie s± znakiem przemian, które dokona³y siê w gminach, nie tylko w Ma³opolsce. Dokona³y siê dziêki ¶rodkom europejskim. Niezwyk³± rzecz± jest, ¿e w tak ma³ych gminach, jak Rytro powstaj± tak piêkne obiekty sportowe.
Ka¿dy, kto dzisiaj znalaz³ czas i wybra³ siê na otwarcie tego obiektu móg³ zobaczyæ przygotowane specjalnie na tê okazjê pokazy sportowe, a tak¿e wystêpy artystyczne. Te pierwsze zapocz±tkowa³a inscenizacja odwo³uj±ca siê do historii igrzysk. Znicz olimpijski zapali³ Antoni Szczepanik, br±zowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych w narciarstwie alpejskim. Towarzyszy³y mu: siatkarka Kamila Tomasiak i narciarka biegowa Joanna Poczkajska. Obie z UKS „Ryter” . W imieniu wszystkich ryterskich sportowców przyrzeczenie z³o¿y³a siatkarka Aleksandra Macha³owska z miejscowej sekcji wspomnianego klubu. Pó¼niej ju¿ rozpoczê³y siê pokazy sportowe, w których wziêli udzia³: grupa karateków stylu Shorin-Ryu (sekcja dzia³a od ub. r.), grupa pi³karzy, a tak¿e sportowcy z sekcji: pi³ki siatkowej, narciarstwa biegowego, akrobatycznej i ryterscy maratoñczycy. W czê¶ci artystycznej wyst±pi³ Zespó³ Show Dance z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych Integracyjnych nr 6 z Krakowa. Gra³a Kapela „Szumi±ca Woda” z Rytra pod kierownictwem Piotra Kuliga. Piêknie prezentowa³y siê „Ma³e Rytrzoki” z Szko³y Podstawowej. Grupê dzieciêc± prowadz±: Czes³awa Ry¿ak i Renata Dudczak. By³y podziêkowania dla wszystkich, którzy przyczynili siê do tego, ¿e ten obiekt zosta³ dzisiaj uroczy¶cie otwarty.

Hala sportowa w RytrzeGeneralnym wykonawc± inwestycji by³a firma ABM Solid S.A. z Tarnowa, a podwykonawc± – Firma Budowlano-Remontowa Tadeusza Pióro z £abowej, która m.in. stawia³a mury. Ca³kowity koszt inwestycji opiewa³ na 7,6 mln z³otych. Rytro otrzyma³o na to zadanie oko³o 3 mln z³ unijnego dofinansowania z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina do³o¿y³a do inwestycji 4,5 mln z³otych. Projekt hali wykonali projektanci Teresa i Jan Okowiñscy z Nowego S±cza.
W nowej hali odby³ siê mecz pi³ki siatkowej. Na parkiecie zmierzy³y siê zespo³y: Tauron MKS D±browa Górnicza i Armatura Eliteski AZS UEK Kraków

Tekst: http://www.sadeczanin.info/wiadomosci/rytro-nowa-hala-sportowa-poswiecona-i-otwarta,33207 (MIGA)


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_sportu2007_04
dzien_sportu2007_04
Dzieñ Sportu 2007
Najlepsze zdjcie
rytro_z_lotu_ptaka3
rytro_z_lotu_ptaka3
Rytro z lotu ptaka
Z ycia szkoy
swieto_patrona2008_07
swieto_patrona2008_07
¦wiêto patrona 2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209112 Unikalnych wizyt