Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Portal edu.tvp.pl
Newsy


edu.tvp.pl

TVP we wspó³pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomi³a portal edukacyjny skierowany do uczniów. Od 1 wrze¶nia na portalu dostêpnych jest blisko tysi±c odcinków 40 najciekawszych serii edukacyjnych Telewizji Polskiej oraz aktualne informacje z danej dziedziny.

Oferta programowa zawarta na portalu mo¿e byæ wykorzystywana na lekcjach: jêzyka polskiego, jêzyków obcych, przyrody, geografii, historii, a tak¿e na zajêciach z nauki o cz³owieku, kulturze i sztuce. Znale¼æ tu mo¿na ekranizacje lektur i linki do audiobooków, materia³y wideo, dziêki którym uczniowie poznaj± tajniki szyfrowania, d¼wiêku, powody powstawania tr±b powietrznych czy dowiedz± siê, jak wykorzystaæ zasady fizyki do trików na deskorolce.

Twórcy portalu zapowiadaj±, ¿e niebawem udostêpni± testy wiedzy (w tym dyktanda), zabawy (quizy, krzy¿ówki) oraz autorskie filmy i zdjêcia u¿ytkowników. Docelowo z portalu bêd± mogli korzystaæ uczniowie wszystkich klas szko³y podstawowej, gimnazjum, liceali¶ci, nauczyciele, a tak¿e rodzice.


Serwis znajduje siê pod adresem: www.edu.tvp.pl

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
slubowanie2007_12
slubowanie2007_12
¦lubowanie 2007
Najlepsze zdjcie
dzien_dziecka2012_119
dzien_dziecka2012_119
Dzieñ dziecka 2012
Z ycia szkoy
wielkanoc2014_11
wielkanoc2014_11
Wielkanoc 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209816 Unikalnych wizyt