Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zwyciêstwo w konkursie Interklasy 2007
Nasza strona www.gimnazjum.rytro.pl zwyciê¿y³a we wrze¶niowej edycji konkursu portalu edukacyjnego Interklasa na najlepsz± stronê internetow±.


Konkurs InterklasyDo konkursu przyst±pi³o ponad 2000 szkó³ z ca³ej Polski. Konkurs toczy siê przez ca³y rok szkolny, w miesiêcznych edycjach, ale w roku szkolnym jedna szko³a mo¿e wygraæ tylko jedn± edycjê konkursu. Wiêc na nasz± stronê bêdzie mo¿na znowu g³osowaæ dopiero we wrze¶niu 2008 r.

Co miesi±c do wygrania: sprzêt komputerowy lub oprogramowanie dla szkolnych pracowni informatycznych.

Nasza szko³a wygra³a oprogramowanie dla szkolnych pracowni informatycznych sponsorowane przez firmy Arcabit i Cenzor.

Szkolne witryny s± oceniane w dwóch etapach. W pierwszym etapie piêæ szkó³ z ka¿dej kategorii, które zdobêd± najwiêksz± liczbê g³osów w danej miesiêcznej edycji, zostaj± zakwalifikowane do drugiego etapu. W drugim etapie spo¶ród wyró¿nionych szkó³ komisja konkursowa wy³ania zwyciêzców w ka¿dej z trzech kategorii.

Komisja konkursowa dokonuje oceny punktowej szkolnych witryn zakwalifikowanych do drugiego etapu bior±c pod uwagê nastêpuj±ce kryteria:
  • zawarto¶æ merytoryczna strony (zasób informacji) - 10 pkt.,
  • aktualizacja witryny - 10 pkt.,
  • szata graficzna strony (pomys³owo¶æ, kolorystyka, zdjêcia, nawigacja) - 5 pkt.,
  • optymalizacja strony (szybko¶æ ³adowania poszczególnych elementów) - 5 pkt.,
  • poprawno¶æ jêzykowa, gramatyczna, ortograficzna. - 5 pkt.
Oficjalne wyniki konkursu znajdziesz TUTAJ .

Wszystkim za oddane g³osy serdecznie dziêkujemy!

Szko³a miesi±ca w konkursie Interklasy na witrynê internetow±

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
konstytucja_2007_11
konstytucja_2007_11
Konstytucja 2007
Najlepsze zdjcie
boze_nar2007_33
boze_nar2007_33
Bo¿e Narodzenie 2007
Z ycia szkoy
slubowanie2009_84
slubowanie2009_84
¦lubowanie 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365904 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7268296 Unikalnych wizyt