Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zmiana podstawy programnowej a egzaminy gimnazjalne
Newsy
MATEMATYKA

Wp³yw zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewnêtrznych w roku szk. 2007/2008

Komunikat dyrektora CKE z dnia 12.09.2007 r. na temat wp³ywu zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewnêtrznych w roku szkolnym 2007/2008

M³odzie¿, która przyst±pi do egzaminów w roku szkolnym 2007/2008, by³a uczona wed³ug programów nauczania uwzglêdniaj±cych tre¶ci starej podstawy programowej. Obowi±zuj±ca od 1 wrze¶nia br. nowa podstawa programowa z matematyki ró¿ni siê zakresem tre¶ci dla poszczególnych etapów kszta³cenia od podstawy programowej obowi±zuj±cej wcze¶niej. Maj±c to na uwadze, og³aszam listê tre¶ci, które nie bêd± sprawdzane na egzaminach zewnêtrznych w roku szkolnym 2007/2008.

Zadania egzaminacyjne w roku 2008 nie bêd± sprawdzaæ nastêpuj±cych tre¶ci:

Poziom egzaminu Tre¶ci nauczania
Sprawdzian w klasie VI Procenty. Przyk³ady przyporz±dkowañ; zaznaczanie punktów o danych wspó³rzêdnych i odczytywanie wspó³rzêdnych punktów na p³aszczy¼nie. Przyk³ady odbiæ lustrzanych; o¶ symetrii figury. K±ty wierzcho³kowe; k±ty przyleg³e. Ostros³upy – ich siatki i modele. Walce, sto¿ki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych.
Egzamin gimnazjalny Przyk³ady liczb niewymiernych. Wzory skróconego mno¿enia. Interpretacja geometryczna uk³adu równañ liniowych z dwiema niewiadomymi. K±t ¶rodkowy i k±t wpisany oparte na tym samym ³uku. Przyk³ady przekszta³ceñ geometrycznych. Proste równoleg³e przeciête trzeci± prost±. Twierdzenie Talesa. Wzajemne po³o¿enie prostej i okrêgu; prosta styczna. Równoleg³o¶æ i prostopad³o¶æ w przestrzeni.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy Podstawowe pojêcia rachunku zdañ. Potêgi o wyk³adniku niewymiernym. Logarytmy; podstawowe w³asno¶ci logarytmów. Dzielenie wielomianów, twierdzenie Bézouta. Definicja ogólna funkcji homograficznej i jej w³asno¶ci. Sposoby rozwi±zywania nierówno¶ci z funkcj± homograficzn±. Przekszta³cenia wykresów funkcji liczbowych: y=-f(x), y= f(-x). Twierdzenie o okrêgu wpisanym w czworok±t i okrêgu opisanym na czworok±cie. Opis pó³p³aszczyzny za pomoc± nierówno¶ci. Miara ³ukowa k±ta. Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego k±ta. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Funkcja wyk³adnicza.
Równania trygonometryczne; sin x=a, cos x=a, tg x= a,
dla 0o < x <90o.
Równanie okrêgu (x-a)2 + (y-b )2= r2 . Wzory dotycz±ce permutacji, kombinacji, wariacji z powtórzeniami i bez powtórzeñ.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony Twierdzenie o rozk³adzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze. Wzór (a – 1)(1 + a +...+ an-1) = an -1. Indukcja matematyczna. Ró¿nowarto¶ciowo¶æ funkcji. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Dwumian Newtona. Równania i nierówno¶ci wyk³adnicze i logarytmiczne. Nierówno¶ci trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Przyk³ady ci±gów zdefiniowanych rekurencyjnie. Pojêcie granicy ci±gu. Obliczanie granic ci±gów. Suma szeregu geometrycznego. Pojêcie funkcji ci±g³ej. Pojêcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Zwi±zek pochodnej z istnieniem ekstremów i z monotoniczno¶ci± funkcji. Zastosowanie pochodnej do rozwi±zywania problemów praktycznych. Przyk³ady przekszta³ceñ geometrycznych: obrót. Twierdzenie o zwi±zkach miarowych miêdzy odcinkami stycznych i siecznych. Wielo¶ciany foremne. Rzut prostok±tny na p³aszczyznê. Prawdopodobieñstwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieñstwo ca³kowite. Niezale¿no¶æ zdarzeñ. Schemat Bernoullego. Twierdzenie o trzech prostych prostopad³ych.

Dodatkowe informacje:

1. Na egzaminach zewnêtrznych w roku szkolnym 2007/2008 obowi±zuj± dotychczasowe standardy wymagañ egzaminacyjnych w zakresie zgodnym z now± podstaw± programow± z matematyki, z uwzglêdnieniem tre¶ci powy¿szego komunikatu.

2. Og³oszenie listy tre¶ci, które nie bêd± sprawdzane na egzaminach zewnêtrznych w roku szkolnym 2007/2008, nie powinno prowadziæ do odst±pienia od realizacji tych tre¶ci w szkole, je¶li wystêpuj± w aktualnych programach nauczania.
Wydawcy podrêczników deklaruj± podjêcie dzia³añ zmierzaj±cych do upowszechnienia informacji o sposobach realizacji nowej podstawy programowej z matematyki z wykorzystaniem dotychczasowych podrêczników i zbiorów zadañ. Dotyczy to w szczególno¶ci propozycji modyfikacji rozk³adu czasu po¶wiêcanego na realizacjê materia³u programowego.

3. W dodatkowym komentarzu dyrektor CKE opisuje rolê podstawy programowej z matematyki w kontek¶cie wymagañ egzaminacyjnych.

4. Ograniczenie zakresu tre¶ci nie oznacza obni¿enia wymagañ egzaminacyjnych. Przeciwnie – ma s³u¿yæ zwiêkszeniu efektywno¶ci kszta³cenia matematycznego w szkole, ukazywanej m.in. poprzez wyniki egzaminów zewnêtrznych. Szerzej o tym pisze w swoim komentarzu prof. Zbigniew Marciniak, przewodnicz±cy zespo³u ekspertów, który przygotowa³ propozycje zmian w podstawie programowej i standardach wymagañ egzaminacyjnych.

5. Szczegó³owy komentarz do dotychczasowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej koñcz±cej siê matur± zaprezentowano w zaktualizowanym „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2008 i 2009” opublikowanym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okrêgowych komisji egzaminacyjnych. W informatorze tym znajduj± siê te¿ przyk³ady zadañ egzaminacyjnych odnosz±cych siê do aktualnego zakresu tre¶ci nauczania.


JêZYK POLSKI

Wp³yw zmiany podstawy programowej z j.polskiego na tre¶æ egzaminów zewnêtrznych w latach 2008 i 2009

Komunikat dyrektora CKE z dnia 12.09.2007 r. na temat wp³ywu zmiany podstawy programowej z jêzyka polskiego na tre¶æ egzaminów zewnêtrznych w latach 2008 i 2009

Lista lektur obowi±zkowych zawarta w nowej podstawie programowej, wprowadzonej Rozporz±dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniaj±cym rozporz±dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³ (DzU nr 157, poz. 1100), bêdzie wprowadzana stopniowo, od pierwszej klasy danego etapu kszta³cenia.

Egzaminy zewnêtrzne: sprawdzian w klasie VI, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny z jêzyka polskiego mog± odwo³ywaæ siê do nowo wprowadzanych lektur dopiero w roku szkolnym 2009/2010. W zwi±zku z tym informujemy, ¿e na egzaminach zewnêtrznych w 2008 i 2009 roku obowi±zuje dotychczasowa lista lektur.

Informujemy przy okazji, ¿e wydawnictwa edukacyjne zobowi±za³y siê do koñca wrze¶nia umie¶ciæ na swoich stronach internetowych tytu³y tych dzie³ literackich (wpisanych na listê lektur obowi±zkowych), które autorzy podrêczników proponuj± omawiaæ w pierwszych klasach danego etapu edukacyjnego. Zapowiedziano te¿ publikacjê propozycji planów wynikowych (rozk³adów materia³u), obejmuj±cych zmiany lekturowe.

¬ród³o: http://www.cke.edu.pl/


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
lop2007_8
lop2007_8
LOP 2007 - ratujemy p³azy
Najlepsze zdjcie
dyskoteka230107_01
dyskoteka230107_01
Dyskoteka 230107
Z ycia szkoy
112_laczy_nas_27
112_laczy_nas_27
112 ³±czy nas 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368557 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7632283 Unikalnych wizyt