Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Poznawaj Polskê - konkurs internetowy dla gimnazjalistów
Newsy

Konkurs internetowy - poznawaj PolskêFundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów gimnazjów znajduj±cych siê w miejscowo¶ciach do 20 000 mieszkañców do udzia³u w konkursie internetowym. Do konkursu zapraszamy równie¿ uczniów w wieku do lat 16 ze szkó³ polskich we wszystkich krajach ¶wiata.

Fundacja pragnie zachêciæ gimnazjalistów do rozwijania wiedzy o Polsce oraz do wykorzystywania Internetu w celu zdobywania informacji i komunikowania siê, a nie wy³±cznie w zabawie.

Konkurs jest trzyetapowy, przeprowadzamy go za po¶rednictwem Internetu. W dwóch pierwszych etapach uczniowie rozwi±zuj± testy wielokrotnego wyboru.

Pytania bêd± dotyczyæ wiedzy ogólnej o Polsce z dziedzin takich jak m. in.: historia, historia sztuki, literatura, Polska wspó³czesna itp.
Do fina³u dopuszczonych bêdzie ok. 60 uczniów, ka¿dy z nich bêdzie mia³ za zadanie napisanie eseju na jeden z 15 tematów zaproponowanych przez Fundacjê.

Laureaci (nie wiêcej ni¿ 30) otrzymaj± od FWW nagrody w wysoko¶ci 1000 z³. Zostan± one wyp³acone jednorazowo, zrycza³towany podatek zap³aci Fundacja.

Laureatów wraz z rodzicami zaprosimy do Warszawy. Uroczysto¶æ wrêczenia dyplomów i nagród zorganizujemy na wiosnê na Zamku Królewskim.

Wszelkie informacje dotycz±ce konkursu znajd± siê 17 wrze¶nia na stronach internetowych www.know-poland.org , a pytania dotycz±ce szczegó³ów mo¿na kierowaæ pod adresem: knowpoland@fww.org.pl


Wiêcej informacji o konkursie znajdziesz pod adresem http://www.know-poland.org/
Oto przyk³adowe pytania, które pojawi³y siê w poprzedniej edycji konkursu

(Poni¿sze pytania mo¿na równie¿ pobraæ jako dokument tekstowy Word - kliknij TUTAJ, aby pobraæ dokument)


Runda 1 (prawid³owe odpowiedzi podkre¶lono)1. W jakim celu zbudowano najwiêkszy w Polsce akwedukt?
a)dostarczenie wody do miasta
b )budowa elektrowni wodnej
c)budowa portu rzecznego
d)skrzy¿owanie rzeki i sztucznego kana³u
2. Gdzie w Polsce znajduje siê najwiêksza górska twierdza?
a)K³odzko
b )Srebrna Góra
c)Nysa K³odzka
d)Gdañsk
3. W¶ród których ssaków mo¿emy wyró¿niæ osobniki rasy typowo polskiej?
a)koñ
b )pies
c)cz³owiek
d)ma³pa
4. W którym województwie 6 i 24 grudnia prezenty przynosi Gwiazdor?
a)podlaskie
b )ma³opolskie
c)kujawsko-pomorskie
d)lubuskie
5. "To muzeum mie¶ci siê w dziewiêtnastowiecznym zameczku w otoczeniu parku utrzymanego w stylu angielskim. W muzeum gromadzone s± pami±tki ³±cz±ce siê z poet± Zygmuntem Krasiñskim i jego rodzin± oraz eksponaty zwi±zane z postaci± Napoleona." O jakim muzeum mowa?
a)Muzeum w Nieborowie
b )Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
c)Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
d)Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu
6. Obraz na stronie startowej konkursu nosi tytu³:
a)Po¿egnanie lata
b )Zachód s³oñca
c)Odlot jaskó³ek
d)Wiejskie dzieci
7. Inflanty, które stanowi³y czê¶æ terytorium I Rzeczpospolitej, to dzisiaj terytorium:
a)Szwecji
b )Ukrainy
c)S³owacji
d)£otwy i Estonii
8. Ta zakochana para to
Zygmunt August i Barbara Radziwi³³ówna
a)Zygmunt August i Barbara Radziwi³³ówna
b )Jan Kazimierz i jego ¿ona Maria Kazimiera
c)Jan III Sobieski i Marysieñka
d)Laura i Filon
9. Pierwsza kobieta adwokat w Galicji, zarazem cz³onek KOR to:
a)Aniela Steinsbergowa
b )Ewa £êtowska
c)Ewa Milewicz
d)Alina Pieñkowska
10. „Mogê z zadowoleniem powiedzieæ, ¿e nasz spór zakoñczyli¶my bez u¿ycia si³y, drog± rozmów i przekonywañ. Pokazali¶my, ¿e Polacy jak chc±, mog± ze sob± zawsze porozumieæ siê. Jest to wiêc sukces obu stron” to:
a)S³owa premiera Jaros³awa Kaczyñskiego
b )S³owa Lecha Wa³êsy wypowiedziane 31 sierpnia 1980 roku, po podpisaniu porozumieñ gdañskich
c)S³owa Jana Rulewskiego wypowiedziane w czasie wydarzeñ bydgoskich w marcu 1981
d)S³owa Józefa Pi³sudskiego wypowiedziane po usankcjonowaniu zamachu majowego przez Sejm Rzeczpospolitej
11. „Nie nale¿y paliæ komitetów tylko zak³adaæ w³asne” to:
a)S³ynna maksyma Adama Michnika z 1968 roku
b )Cytat z przemówienia Lechos³awa Go¼dzika w 1956 roku
c)Maksyma Jacka Kuronia
d)Cytat z przemówienia towarzysza Wies³awa
12. Który z wymienionych pisarzy polskich ¿y³ tworzy³ i zgin±³ w Drohobyczu?
a)Witold Gombrowicz
b )Brunon Schulz
c)Stanis³aw Ignacy Witkiewicz
d)Marian Brandys
13. By³ zarazem ¿o³nierzem Powstania Warszawskiego, poet± i t³umaczem, cz³onkiem KOR, piewc± kultury polskich Cyganów:
a)Krzysztof Kamil Baczyñski
b )Jan Józef Lipski
c )Jerzy Ficowski
d)Stanis³aw Barañczak
14. Który z polskich zamków ma/mia³ tyle okien, ile dni w roku, tyle pokoi, ile tygodni i tyle sal, ile miesiêcy w roku?
a)Zamek Krzy¿topór
b )Zamek Królewski w Warszawie
c)Zamek w Baranowie sandomierskim
d)Zamek Pieniny
15. Dom Jana D³ugosza, ko¶ció³ ¦w. Paw³a ufundowany przez biskupa Iwo Odrow±¿a i Collegium Gostomianum znajduj± siê w:
a)Krakowie
b )Gdañsku
c)Sandomierzu
d)Kazimierzu nad Wis³±
16. Autorem powie¶ci „Dzieci ulicy”, „Dziecko salonu” oraz opowie¶ci „S³awa” jest:
a)Jaros³aw Iwaszkiewicz
b )Janusz Korczak
c)Adam Bahdaj
d)Ma³gorzata Musierowicz
17. Autorem muzyki do pie¶ni Warszawianka, a tak¿e autorem licznych oper m.in. „Nowe Krakowiaki” i „Dwie chatki” by³:
a)Edward Reszke
b )Józef Elsner
c)Karol Kurpiñski
d)Emil M³ynarski
18. Polska klawesynistka i pianistka, która zyska³a s³awê najwybitniejszej wspó³czesnej klawesynistki, w czasie II wojny ¶wiatowej przenios³a siê do Stanów Zjednoczonych to:
a)Wanda Wi³komirska
b )Stefania Woytowicz
c)Ewa Pob³ocka
d)Wanda Landowska
19. Batory, polski motorowiec transatlantycki zasta³ zbudowany w:
a)Gdyni
b )Monfalcone
c)Gdañsku
d)Rotterddamie
20. Wybitny polski matematyk, który stworzy³ w czasie II wojny ¶wiatowej popularn± grê planszow± w celach zarobkowych, to:
a)Stefan Banach
b )Karol Borsuk
c)Antoni £omnicki
d)Hugo Steinhaus
21. W jakich krajach s³u¿± obecnie polscy ¿o³nierze?
a)Kongo
b )Afganistan
c)Iran
d)Irak
22. Jak nazywa siê ogólnopolski konkurs organizowany co roku przez portal Interklasa i Fundacjê Wspomagania Wsi, w ramach którego m³odzie¿ z ca³ej Polski buduje strony internetowe promuj±ce kulturê swoich regionów?
a)M³odzi menad¿erowie kultury
b )Folklor mojego regionu
c)Nasz wie¶, nasz± szans±
d)Równaæ szanse
23. Jaki dzieñ uwa¿any jest za symboliczn± datê narodzin polskiego Internetu?
a)1 stycznia 1988
b )30 wrze¶nia 1989
c)17 sierpnia 1991
d)28 listopada 1992
24. Które z wymienionych filmów nakrêci³ Andrzej Wajda?
a)„Smuga cienia”
b )„Dolina Issy”
c)„Polowanie na muchy”
d)„Nó¿ w wodzie”
25. Który z wymienionych autorów ma w swym dorobku powie¶æ/ci kryminalne:
a)Witold Gombrowicz
b )Maciej S³omczyñski
c)Stanis³aw Barañczak
d)Marek Krajewski
26. „Cz³owiek jest najg³êbiej uzale¿niony od swego odbicia w duszy drugiego, chocia¿by ta dusza by³a kretyniczna” napisa³:
a)Czes³aw Mi³osz
b )Julian Przybo¶
c)Witold Gombrowicz
d)Stanis³aw Ignacy Witkiewicz
27. Kto jest autorem s³ów: ”Jakoby te¿ rok bez wiosny mieæ chcieli,
Którzy chc±, ¿eby m³odzi nie szaleli.”:
a)Adam Mickiewicz
b )Miko³aj Rej
c)Jan Kochanowski
d)Jacek Kaczmarski
28. Tradycyjne nazwiska kaszubskie to:
a)Budzisz
b )Rybarski
c)Konkel
d)Netzel
29. KIHAM to:
a)Popularny w latach 50-tych lek na przeziêbienie
b )Nazwa domu towarowego w dawnej £odzi
c)Ruch odnowy w harcerstwie w latach 80-tych
d)Tradycyjny instrument muzyczny górali z Beskidu S±deckiego
30. W¶ród polskich medalistów olimpijskich byli:
a)Egon Johann Franke
b )Henryk Leliwa-Roycewicz
c)Emil Ochyra
d)Agnieszka Radwañska
31. Pseudonimy: “Spirytus” i “Romek” nosi³:
a)Jeden z bohaterów komiksu „Tytus, Romek i Atomek”
b )Jan Spirydion Albañski
c)Roman Dmowski
d)Roman Polañski
32. Miasto w województwie mazowieckim po³o¿one na trzech wzgórzach to:
a)Pu³tusk
b )Warka
c)Czersk
d)Grójec
33. W gminach do 20 000 mieszkañców wybiera siê:
a)20 radnych
b )10 radnych
c)15 radnych
d)Liczba radnych zale¿y od liczby so³ectw
34. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarz±dza:
a)Sejm w drodze ustawy
b )Prezydent w orêdziu do narodu
c)Prezes Rady Ministrów w drodze rozporz±dzenia
d)Pañstwowa Komisja Wyborcza
35. Zgodê na za³o¿enie uniwersytetu w Krakowie wyda³:
a)Kazimierz Wielki
b )Papie¿ Urban VI
c)Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego
d)Biskup krakowski
36. By³ genera³em, którego oskar¿ono o niepowodzenie jednej z najwiêkszych operacji wojennych. Pozbawiony renty i polskiego obywatelstwa umar³ w nêdzy. Dopiero niedawno, po¶miertnie, odznaczono go medalem Br±zowego Lwa. Mowa o:
a)Stanis³awie Maczku
b )Stanis³awie Skalskim
c)Stanis³awie Sosabowskim
d)Franciszku Kleebergu
37. To jedno z najwiêkszych dzie³ renesansu polskiego, przedstawione na zdjêciu, to:
Nagrobek renesans
a)Nagrobek
b )Obraz przedstawiaj±cy obrady
c)Scena z ¿ycia ¶wiêtego Wojciecha
d)Jedna ze scen z drzwi katedry w P³ocku
38. Tê s³ynn± Madonnê:
Madonna wyrze¼biona w drewnie
a)Wyrze¼biono w kamieniu
b )Odlano z gipsu
c)Wyrze¼biono w drewnie
d)Odlano z br±zu
39. Kiedy¶ w Polsce mawiano: „Mazurowie nasi po jaglanej kaszy s³one w±sy maj± w piwie je maczaj±”. Mazurowie w tym porzekadle to:
a)Mieszkañcy Mazowsza
b )Mieszkañcy Mazur
c)Mieszkañcy Warmii
d)Mieszkañcy Podlasia
40. Wierna rzeka z powie¶ci ¯eromskiego to dzisiejsza:
a)Kamienna
b )Wierna Rzeka
c)Bia³a Nida
d)£ososina
41. „Dwie tedy rzeczy cz³owieka szlachci±: obyczaje a rozum; obyczaje z cnót pochodz±, a rozum z nauk; obiedwie rzeczy w sobie mieæ rzecz nieprzep³acona jest cz³owiekowi”. To s³owa:
a)Stanis³awa Staszica
b )Hugona Ko³³±taja
c)Z cytatu na bramie Szko³y Rycerskiej
d)Jana Kochanowskiego
42. Oddzia³y polskie pod dowództwem pu³kowników Kazimierza Rumszy i Waleriana Czumy walczy³y:
a)Przeciwko Czechom o Zaolzie
b )Przeciwko W³ochom pod Tobrukiem
c)Przeciwko bolszewikom u boku korpusu czechos³owackiego na Syberii
d)Przeciwko Japoñczykom w wojnie rosyjsko-japoñskiej
43. Wybitny polski aktor, który umar³ na scenie podczas próby to:
a)Bogumi³ Kobiela
b )Tadeusz £omnicki
c)Andrzej Szczepkowski
d)Jacek Woszczerowicz
44. Autorem ksi±¿ki „Kwiatuszki administracyjne i inne” jest:
a)Poetka, która by³a sekretark± Józefa Pi³sudskiego
b )By³y polski premier
c)Jeden z ministrów w kancelarii Prezydenta Lecha Wa³êsy
d)Aktualny minister ¶rodowiska
45. Pracownik Biura Prasowego Wodza Naczelnego Józefa Pi³sudskiego, twórca i wydawca pism literackich wydawanych w kraju i na emigracji to:
a)Jerzy Giedroyæ
b )Mieczys³aw Grydzewski
c)Tadeusz Kadenacy
d)Miros³aw Chojecki
46. Polski diament to:
a)Specjalna odmiana szk³a, wytapiana w hucie w Kro¶nie
b )Minera³ wydobywany w okresie Renesansu jako produkt uboczny przy pozyskiwaniu marmuru
c)Krzemieñ pasiasty
d)Ozdobna odmian krzemienia wystêpuj±ca tylko w jednym miejscu na ¶wiecie
47. Najwiêksze w Polsce i drugie w Europie skupisko krêgów kamiennych to:
a)Pozosta³o¶æ ¶wi±tyni
b )Prawdopodobnie cmentarzysko Gotów z I i II w n.e.
c)Astronomiczny kalendarz
d)Pozosta³o¶ci twierdzy z czasów pras³owiañskich
48. Polsko Amerykañski Fundusz Przedsiêbiorczo¶ci powsta³ na mocy decyzji:
a)Prezydenta USA
b )Prezydenta Polski
c)Porozumienia miêdzyrz±dowego
d)Decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych
49. Lane Kirkland to:
a)XIX-to wieczny poeta angielski pisz±cy o Polsce
b )By³y ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie w okresie stanu wojennego
c)Zas³u¿ony dla Polski przywódca zwi±zków zawodowych AFL/CIO
d)Koszykarz NBA
50. Za³o¿yciel Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego to:
a)Andrzej Bachleda
b )Genera³ Mariusz Zaruski
c)Wawrzyniec ¯u³awski
d)Jan Staszel
51. Najwiêkszy rezerwat ptaków w Polsce to:
a)Biebrzañski Park Narodowy
b )Stawy Milickie
c)S³owiñski Park Narodowy
d)Roztoczañski Park Narodowy
52. Pierwsza wiejska spó³dzielnia oszczêdno¶ciowo-po¿yczkowa powsta³a:
a)Na podpoznañskiej wsi
b )W 1890 roku pod Krakowem
c)W Czernichowie
d)W Hrubieszowie
53. Kto by³ budowniczym najwiêkszego kompleksu stawów w Polsce?
a)Stanis³aw Kierbed¼
b )Adam Zamoyski
c)Cystersi
d)Rudolf Modrzejewski
54. Tradycyjna potrawa sk³adaj±ca siê z ciasta przek³adanego miêsem, zwiniêtego w rulon to:
a)Kulebiak
b )Czulent
c)Tatarski pieróg makaronowy
d)Pierekaczewnik
55. Nektar Puszczy Drawskiej to:
a)Milanóweczka
b )Dziêgielówka
c)Olej rydzowy
d)Miód drahimski
56. Polski malarz, który malowa³ czêsto przyrodê i którego imiê nadano rezerwatowi przyrody.
a)Józef Che³moñski
b )W³adys³aw ¦lewiñski
c)Leon Wyczó³kowski
d)Aleksander Gierymski
57. „Skoro niewierni chc± ¿yæ spokojnie w¶ród chrze¶cijan, nie nale¿y wyrz±dzaæ im ¿adnej przykro¶ci na osobach i mieniu”. Te s³owa, zosta³y wyg³oszone przez Polaka:
a)Na soborze w Konstancji w 1418 roku
b )Na soborze w Watykanie w 1964 roku
c)Podczas spotkania W³adys³awa IV z chanem Islam Girjem III w 1647 roku
d)Na spotkaniu prezydenta Lecha Wa³êsy z polskimi Tatarami w 1993 roku
58. Przes³a³ papie¿owi sztandar i informacjê „Venimus, vidimus, Deus vicit” i by³ mê¿em:
a)Ludwiki Marii
b )Anny Jagiellonki
c)Barbary Radziwi³³ówny
d)Marii Kazimiery d'Arquien
59. Polski Owczarek Nizinny, pies charakteryzuj±cy siê ¶redni± budow± i gêstym d³ugim sier¶ci±, nale¿y do grupy psów:
a)pasterskich
b )górskich
c)ozdobnych i do towarzystwa
d)aportuj±cych
60. Do jakiego miasta zosta³ przeniesiony w 2006 roku Festiwal Gwiazd, który przez 10 lat odbywa³ siê latem w Miêdzyzdrojach?
a)W³adys³awowa
b )£eby
c)Gdañska
d)Sopotu
61. Najwiêksze i najstarsze planetarium polskie mie¶ci siê w:
a)Toruniu
b )Poznaniu
c)Chorzowie
d)Gdyni
62. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmuje uchwa³y:
a)Wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów liczby cz³onków bior±cych udzia³ w g³osowaniu
b )Na drodze konsensusu
c)Zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów
d)Wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów ustawowej liczby cz³onków
63. Koromys³o s³u¿y³o do:
a)Mielenia ziaren na m±kê
b )Noszenia ciê¿arów
c)Ujarzmiania zwierz±t
d)O¶wietlania pomieszczeñ
64. Koszyk noszony w oparciu o biodro (w gwarze ma³opolskiej) to:
a)Kociuba
b )Dupok
c)Chlebak
d)Nosze koszowe
65. Zelów jest skupiskiem:
a)Niemców
b )¯ydów
c)Czechów
d)Romów
66. Polski dyrygent, który by³ doktorem prawa, urodzony na terenie dzisiejszej Chorwacji, zmar³y w Stanach Zjednoczonych, propagator muzyki Karola Szymanowskiego tam¿e:
a)Andrzej Panufnik
b )Emil M³ynarski
c)Artur Rodziñski
d)Ludwik Broekere
67. „Organy w³adzy publicznej dzia³aj± na podstawie i w granicach prawa” to cytat z :
a)Przemówienia przywódcy Platformy Obywatelskiej
b )Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
c)Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
d)Programu wyborczego PiS
68. Córka Stanis³awa Kierbedzia jest honorow± obywatelk± miasta Warszawy poniewa¿:
a)Przekaza³a miastu specjalnie wybudowany gmach dla biblioteki publicznej
b )Ufundowa³a gmach Szko³y Sztuk Piêknych na Wybrze¿u Ko¶ciuszkowskim
c)Ufundowa³a Budynek Towarzystwa Popierania Przemys³u Ludowego
d)By³a ¿on± prezydenta Warszawy
69. Gabryella to pseudonim:
a)Klementyny z Tañskich Hoffmanowej
b )Gabrielli Zapolskiej
c)Narcyzy ¯michowskiej
d)Meli Muter
70. Towarzystwo Demokratyczne Polskie to:
a)Jedna z najwiêkszych partii politycznych w XX-leciu miêdzywojennym
b )Zwi±zek, z którego narodzi³a siê partia Ludwika Waryñskiego
c)Jedno z najwa¿niejszych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji
d)Towarzystwo dobroczynne w Warszawie w drugiej po³owie XIX wieku
71. Pierwsza kobieta, która w Polsce z³o¿y³a egzamin na stanowisko notariusza to:
a)Anna Lilpop
b )Zofia Hertz
c)Maria Ossowska
d)Nina Assorodobraj
72. Wybitna polska ¶piewaczka, urodzona w Wadowicach, która zyska³a ¶wiatow± s³awê ¶piewaj±c pod pseudonimem, nazywa³a siê:
a)Maria Klergis
b )Stefania Toczyska
c)Jadwiga Szayer
d)El¿bieta Chojnacka
73. Twórca polskiej socjologii akademickiej, który jednocze¶nie zdoby³ s³awê miêdzynarodow± i zmar³ w Stanach Zjednoczonych to:
a)Józef Cha³asiñski
b )Stefan Czarnowski
c)Florian Znaniecki
d)Stanis³aw Ossowski
74. Za³o¿one w 1825 roku arboretum Uniwersytetu Wroc³awskiego mie¶ci siê w:
a)Bolestraszycach
b )Przelewicach
c)Wojs³awicach
d)Glinnej
75. Polska zamierza przyst±piæ do strefy Euro w roku:
a)2008
b )2007
c)Miêdzy rokiem 2009 a 2012
d)Nigdy
76. Telepraca to:
a)Próba sprzedania czego¶ przez telefon
b )Praca na odleg³o¶æ
c)Praca w domu za po¶rednictwem komputera, Internetu i telefonu
d)Praca zlecona
77. Na paryskim cmentarzu Montmartre znajduj± siê m.in. groby:
a)Cypriana Kamila Norwida
b )Juliusza S³owackiego
c)Adama Mickiewicza
d)Jerzego Giedroycia
78. Ptaki objête w Polsce ¶cis³± ochron± to m.in.
a)Gado¿er
b )Perkoz rogaty
c)Gê¶ zbo¿owa
d)Biegus rdzawy
79. ”Kwiaty polskie” to:
a)Dzie³o po¶wiêcone systematyce kwiatów wystêpuj±cych na obszarze Polski
b )Tytu³ musicalu
c)Poemat autorstwa wybitnego polskiego poety
d)Obraz Olgi Boznañskiej
80. „Gdzie siê prawda zaczyna a gdzie rozum koñczy
gdzie mi³o¶æ miêdzy nami a gdzie ju¿ cierpienie
czy ³za czy na nosie ciep³o zimnej wody
dok±d razem idziemy by umrzeæ osobno (… )” napisa³:
a)Jan Kochanowski
b )Roman Brandstaetter
c)Jan Twardowski
d)Ernest Bryll


Prawid³owe odpowiedzi na pytania - Druga runda

1. W "Chaosie", debiutanckim filmie Xawerego ¯u³awskiego, jedn± z g³ównych ról zagra³ znany hiphopowiec. Wyst±pi³ on wcze¶niej w filmach:
a)Poniedzia³ek
b )Wtorek
c)¦roda
d)Czwartek
2. W badaniu „Mediappro” przeprowadzonym przez portal Interklasa, wziêli udzia³ uczniowie w wieku od 12 do 18 lat, z wiejskich i miejskich szkó³. Ilu z nich, Twoim zdaniem, na pytanie "jak czêsto korzystasz z Internetu w szkole w czasie wolnym od nauki" odpowiedzia³o "nigdy"?
a)mniej ni¿ 20 %
b ) miêdzy 30% a 40%
c)ponad 50%
d)miêdzy 5% a 10%
3. Kto jest autorem nastêpuj±cych s³ów:
„Wszystko siê dziwnie plecie
Na tym tu biednym ¶wiecie.
A kto by chcia³ rozumem wszystkiego dochodziæ,
I zginie, a nie bêdzie umia³ w to ugodziæ.”
a)Stanis³aw Wyspiañski
b )Miko³aj Rej
c)Julian Ursyn Niemcewicz
d)Jan Kochanowski
4. Dr Ludwik Rajchman, polski lekarz bakteriolog i higienista by³ inicjatorem powstania:
a)Miêdzynarodowego Instytutu Higieny
b )UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci)
c)Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie
d)Katedry bakteriologii na warszawskiej Akademii Medycznej
5. Góry ¦wiêtokrzyskie bior± sw± nazwê:
a)od relikwii Drzewa Krzy¿a ¦wiêtego, które sprowadzono do Klasztoru Benedyktynów w Nowej S³upi
b )od trzech krzy¿y ustawionych na najwy¿szym wzniesieniu Gór ¦wiêtokrzyskich
c)z dawnych przekazów mówi±cych o krzy¿owcach odpoczywaj±cych w tych górach podczas krucjat
d)od specyficznego uk³adu tektonicznego
6. Ten s³up drogowy:
Ten s³up drogowy wyznacza³ po³owê drogi z Kalisza do Kruszwicy
a)wyznacza³ po³owê drogi z Kalisza do Kruszwicy
b )rozgranicza³ dobra rycerskie od ko¶cielnych ko³o Tarnowa
c)szlak drogowy pomiêdzy Wilnem a Krakowem
d)szlak na stepie pomiêdzy kamieñcem Podolski a Chocimiem
7. Zaznacz kraje, nad którymi nie przebiegaj± g³ówne szlaki migracji bocianów bia³ych z Polski i do Polski:
a)W³ochy
b )Hiszpania
c)Mauretania
d)Somalia
8. Czy te dwie konstrukcje maj± co¶ wspólnego z Jego Eminencj± Ksiêdzem Kardyna³em Józefem Glempem Prymasem Polski:
img_2007_2.jpg img_2007_3.jpg
a)Nie maj±
b )Maj±: jedna z nich jest budowana z inicjatywy Jego Eminencji Ksiêdza Kardyna³a Józefa Glempa i jest kontynuacj± idei powsta³ej ponad dwie¶cie lat temu i upamiêtnionej przez drug±
c)Maj±: jego Eminencja Ksi±dz Kardyna³ Józef Glemp, Prymas Polski napisa³ ksi±¿kê o tych miejscach
d)Maj±: bo w jednym z tych miejsc podczas wmurowywania kamienia wêgielnego by³ obecny inny Prymas Polski
9. Ci trzej panowie na obrazie w pierwszym rzêdzie to (od lewej):
Szczêsny Potocki, Adam Poniñski, Ksawery Branicki
a)Król Stanis³aw August, Hetman Branicki i Stanis³aw Staszic
b )Ksi±¿e Józef Poniatowski, Ambasador Repnin i autor „Opisu obyczajów” Jêdrzej Kitowicz
c)Uznani za zdrajców: Szczêsny Potocki, Adam Poniñski, Ksawery Branicki
d)Ci sami panowie: Cz³onkowie Komisji Edukacji Narodowej: Szczêsny Potocki, Adam Poniñski, Ksawery Branicki
10. By³ ¿o³nierzem Jana III Sobieskiego, przypisuje mu siê utworzenie pierwszej kawiarni w Wiedniu:
a)Jerzy Franciszek Kulczycki
b )Jerzy Micha³owicz
c)Georg Franz Kolschitzky
d)Wac³aw Potocki
11. Ilu cz³onków Rady Fundacji Wspomagania Wsi by³o (jest) senatorami Rzeczpospolitej?
a)1
b )5
c)3
d)2
12. W jakim utworze Fryderyka Chopina mo¿na znale¼æ melodiê kolêdy „Lulaj¿e Jezuniu”?
a)Fantazji f-moll (op. 49)
b )Etiudzie c-moll (rewolucyjnej) (op.10)
c)Polonezie fis-moll (op. 44)
d)Scherzo nr1 h-moll (op.20)
13. Genera³ Ignacy Pr±dzyñski w swoim pamiêtniku pisze, ¿e zapakowa³ do karety kilka skrzyñ ksi±¿ek o konstrukcjach i pojecha³ budowaæ kana³. Ten kana³ mia³ po³±czyæ m. in.:
a)Warszawê z Moskw±
b )Starachowice i Ostrowiec ¦wiêtokrzyski z Morzem Ba³tyckim
c)twierdzê Modlin z twierdz± Dêblin
d)Augustów z Konstantynopolem
14. Jaki ¶rodek zaradczy na strach zaleca³ Sko³uba Maciejowi?
a)tabakê
b )pieprz
c)rumianek
d)kminek
15. Kiedy Sejm Rzeczypospolitej podj±³ decyzjê o budowie portu w Gdyni:
a)23 wrze¶nia 1946
b )31 grudnia 1938
c)23 wrze¶nia 1922
d)26 maja 1926
16. Jakiego miasta dotyczy ³aciñskie okre¶lenie: „ex luto marienburg” (pol. z b³ota marienburg):
a)Mariensztadt
b )Malbork
c)Marywil
d)Marianowo
17. Dlaczego okre¶lenie „z otwart± przy³bic±” jest synonimem odwagi?
a)poniewa¿ rycerz pokazywa³ twarz przeciwnikowi
b )poniewa¿ w czasie turnieju drzazgi ³amanych kopii mog³y zraniæ rycerza w twarz
c)poniewa¿ prawdziwy rycerz nie chowa siê za zas³on±
d)nie wiadomo
18. Jaki w³adca polski w dokumencie „Dagome iudex” oddaje Królestwo Polskie w opiek± papiestwu?
a)Boles³aw Chrobry
b )Mieszko Stary
c)Mieszko I
d)Brzetys³aw
19. Pierwszy Prezydent wolnej Polski Gabriel Narutowicz, by³ wybitnym profesorem w jakiej dziedzinie?
a)Fizyka
b )Historia
c)Matematyka
d)Hydrotechnika
20. Co ³±czy Zbigniewa Herberta, Lane’a Kirklanda, Witolda Pileckiego i gen. W³adys³awa Sikorskiego?
a)W wolnych chwilach pisywali wiersze, które nastêpnie zosta³y wydane we wspólnym tomie
b )Pochowani s± w Alei Zas³u¿onych na warszawskich Pow±zkach
c)Nadano im po¶miertnie najwa¿niejsze polskie odznaczenie
d)Urodzili siê w tym samym roku
21. Zofia Solarzowa „Chrzestna” (08.02.1902 – 22.01.1988), zas³u¿ona dzia³aczka ruchu ludowego jest znana miêdzy innymi jako:
a)wspó³twórczyni Wiejskiego Uniwersytetu Orkanowego w Gaci k. Przeworska
b )twórczyni Ludowego Zespo³u Artystycznego PROMNI
c)twórczyni polskiej koncepcji uniwersytetu ludowego
d)twórczyni zespo³u artystycznego "Bia³y Dunajec"
22. Autorzy piosenek Wanda Chotomska i W³odzimierz Korcz, choreograf Krzysztof Gradowski, scenograf Adam Kilian to osoby przez lata zwi±zane z:
a)Teatrem Tañca i Muzyki TINTILO
b )Zespo³em Artystycznym Zwi±zku Harcerstwa Polskiego GAWÊDA
c)Dzieciêco-m³odzie¿owym zespo³em wokalnym TÊCZA
d)Dzieciêcym zespo³em wokalno-tanecznym FASOLKI
23. Kobza to:
a)instrument dêty drewniany
b )instrument dêty blaszany
c)instrument strunowy
d)instrument perkusyjny
24. Pierwsze znane opracowanie muzyczne wszystkich 150 psalmów to dzie³o:
a)Wac³awa z Szamotu³
b )Marcina Leopolity
c)Nadwornego trêbacza i flecisty króla Zygmunta Augusta
d)Wac³awa Bazylika
25. "Wiwat ... Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany" to zawo³anie:
a)pochodzi z "Pana Tadeusza" i chodzi³o w nim o Konstytucjê 3 Maja
b )to preambu³a Konstytucji 3 Maja
c)to pozdrowienie Ojca ¦wiêtego Jana Paw³a II skierowane do obu izb polskiego parlamentu
d)to okrzyk wojska po zwyciêstwie pod Wiedniem
26. Jakie urz±dzenia do pokonywania spadu (ró¿nicy wysoko¶ci) nie wystêpuj± na polskich kana³ach ¿eglownych?
a)¶luza
b )podno¶nia
c)pochylnia
d)pochylnia z klinem wodnym
27. „Dziêcio³” to pseudonim:
a)Polskiego pilota my¶liwskiego, W³odzimierza Klawe
b )Szefa wywiadu i kontrwywiadu AK w latach 1942-1943
c)Autora memoria³u z listopada 1943 w sprawie zmiany polityki Polski wobec ZSRR
d)Z³otego medalisty olimpijskiego w lekkoatletyce
28. Które z wymienionych nale¿a³y do Grodów Czerwieñskich?
a)Halicz
b )Sanok
c)Lwów
d)Przemy¶l
29. Geograf Bawarski zawiera informacje o:
a)historii i geografii Bawarii w XIX wieku
b )plemionach s³owiañskich ¿yj±cych na Wschód od £aby i na Pó³noc od Dunaju
c)historii Europy, w tym tak¿e ziem polskich schy³ku IX i X wieku
d)walorach turystycznych tej czê¶ci Niemiec
30. Otwarte w pa¼dzierniku 2006 Muzeum Miodu mie¶ci siê w:
a)województwie podlaskim
b )województwie pomorskim
c)Skowarczu
d)w Pszczó³kachRUNDA 3 - tematy esejów


 1. Moja miejscowo¶æ za 15 lat. Przedstaw swoj± wizjê rozwoju miejsca, w którym mieszkasz.
 2. Sprawiedliwi w¶ród narodów ¶wiata. Odszukaj osobê (lub osoby) nosz±c±/e ten tytu³ w Twojej okolicy i przedstaw jej/ich losy wojenne i powojenne.
 3. Autorytety publiczne - jaka jest ich rola? A mo¿e we wspó³czesnej Polsce nie ma ju¿ autorytetów?
 4. Stan wojenny. 25 lat po. Czy tamte wydarzenie maj± dla Ciebie znaczenie? Jakie i dlaczego?
 5. Jak przyroda, która jest niew±tpliwie bogactwem Polski, mo¿e byæ m±drze wykorzystana w rozwoju kraju?
 6. Je¶li postanowisz zostaæ rolnikiem, jak bêdzie wygl±da³o Twoje gospodarstwo?
 7. Czy rolnictwo ekologiczne jest/mo¿e byæ przysz³o¶ci± polskiej wsi? Czy na takiej wsi widzisz swoje miejsce?
 8. Jakie s±, Twoim zdaniem, najwiêksze problemy wspó³czesnej polskiej m³odzie¿y, a jakie stoj± przed ni± szanse? Uzasadnij swoje zdanie.
 9. Które z warto¶ci obecnych w polskiej kulturze s± szczególnie przydatne w budowaniu nowoczesnego kraju? Przedyskutuj pos³uguj±c siê przyk³adami.
 10. Gdyby to od Ciebie zale¿a³o, jakie lektury doda³aby¶/doda³by¶ do listy lektur szkolnych. Uzasadnij swój wybór.
 11. Czytanie... Nauka ¿ycia? Inspiracja? Dlaczego siêgam po ksi±¿ki (nie licz±c tych obowi±zkowych)?
 12. Emigracja zarobkowa m³odych Polaków. Czy z Twojej okolicy du¿o m³odzie¿y wyje¿d¿a do innych krajów w poszukiwaniu pracy? Czy to dobrze, ¿e maj± tak± mo¿liwo¶æ? Poprzyj swoje zdanie argumentami.
 13. Sukcesy polskich sportowców wzbudzaj± czêsto ogromn± rado¶æ i entuzjazm Polaków. Sk±d siê bior±, Twoim zdaniem, tak silne emocje towarzysz±ce sportowi?
 14. Jak ciê widz± tak ciê pisz± - nasi rodacy na emigracji.
 15. Rozwa¿ tezê czy polskie komiksy maj± walor edukacyjny czy s± jedynie elementem kultury popularnej.
 16. Polska g³upota - jest czy jej nie ma?


Powy¿sze pytania mo¿na równie¿ pobraæ jako dokument tekstowy Word - kliknij TUTAJ, aby pobraæ dokument .Informacje dodatkowe z poprzedniej edycji konkursu:

1. Esej konkursowy ma mieæ od 5 do 8 (maksymalnie 8,5) stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 1800 ZNAKÓW na stronie, LICZ¡C ZE SPACJAMI tzw. znormalizowana strona maszynopisu) . Proszê koniecznie zachowaæ odstêpy miêdzy wierszami, tak by na stronie mie¶ci³o siê 30 wierszy, czcionka nie powinna byæ mniejsza ni¿ 12 punktów. 

2. Nie ma potrzeby do³±czania strony tytu³owej; tytu³ powinien byæ umieszczony na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie proszê podaæ równie¿ numer tematu oraz imiê i nazwisko autora. Proszê numerowaæ strony. 

3. Przed wys³aniem eseju, nale¿y go dok³adnie sprawdziæ, zarówno pod k±tem poprawno¶ci jêzykowej, jak spójno¶ci argumentów. Nie nale¿y wysy³aæ eseju, który nie by³ przeczytany (najlepiej na g³os, obcej osobie), co najmniej raz. Nic nie denerwuje sprawdzaj±cych bardziej ni¿ praca, która robi wra¿enie brudnopisu. Pojedyncze b³êdy mog± siê zdarzaæ, ale nic nie usprawiedliwia odes³ania, jako skoñczonej pracy, nieuporz±dkowanego pierwszego szkicu. 

4. W pocz±tkowej czê¶ci (1-2 paragrafy) nale¿y jasno zarysowaæ problem, którym mamy zamiar zaj±c siê w tek¶cie oraz przedstawiæ nasze zdanie w omawianej kwestii. Innymi s³owy, czego esej dotyczy? O czym jest? Co staramy siê udowodniæ? 

5. Zdarza siê czêsto, ¿e musimy napisaæ wiêcej ni¿ jeden szkic, by jasno sobie u¶wiadomiæ, o czym tak naprawdê piszemy. Koniecznie przeczytaj esej, gdy skoñczysz jego pierwszy szkic, przeanalizuj dok³adnie, co stara³a¶/e¶ siê napisaæ i powróæ to wstêpnych paragrafów, by je przeformu³owaæ, je¶li oka¿e siê to konieczne.  

6. Rozwiñ w³asne argumenty, nawet, je¶li posi³kujesz siê cudzymi s±dami (zawsze je starannie cytuj).  

7. U¿ywaj jasnego, prostego jêzyka (to sprawa pierwszorzêdnej wagi). Unikaj nieostrych sformu³owañ. 

8. Rozwijaj swoj± argumentacjê w sposób mo¿liwie uporz±dkowany. Unikaj rozwa¿añ nie na temat. 

9. Stosuj podtytu³y i inne formy wizualnego i logicznego uporz±dkowania tekstu.

 

Kryteria oceny esejów:

Po pierwsze: liczy siê oryginalno¶æ i pomys³owo¶æ pracy (punktowana od 0-6). Nastêpnie zawarte w niej informacje i wiedza (0-6)  

oraz poprawno¶æ jêzykowa (0-3) 

Dwie niezale¿ne od siebie osoby bêd± czytaæ i punktowaæ jeden esej a pó¼niej na posiedzeniu komisji odbêdzie siê dyskusja. 

Prace bêd± sprawdzane przez specjalny program do wykrywania plagiatu!


¬ród³o: http://www.know-poland.org/
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
dzien_wiosny2007_081
dzien_wiosny2007_081
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Najlepsze zdjcie
piknik2011_18
piknik2011_18
Piknik profilaktyczny 2011
Z ycia szkoy
zakonczenie2008_46
zakonczenie2008_46
Zakoñczenie roku szkolnego 2007/2008
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368859 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726767 Unikalnych wizyt