Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Dzieñ Nauczyciela 2007
GrafikiDzieñ nauczyciela 2007 Dnia 12 pa¼dziernika 2007 w naszym gimnazjum odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To polskie ¶wiêto obchodzone 14 pa¼dziernika zast±pi³o tradycyjny Dzieñ Nauczyciela.

Zobacz zdjêcia z uroczysto¶ci w szkole.

Na dzieñ ten przypada rocznica utworzenia przez króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej. Dzieñ ten jest w Polsce ¶wiêtem wszystkich pracowników o¶wiaty i jest wolny od zajêæ lekcyjnych. W ka¿dej szkole organizowane s± uroczyste apele. (Art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela).

Akt prawny:
Karta Nauczyciela -- Rozdzia³ 9
Dzieñ Edukacji Narodowej
Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 pa¼dziernika ka¿dego roku, obchodzony bêdzie Dzieñ Edukacji Narodowej. Dzieñ ten uznaje siê za ¶wiêto wszystkich pracowników o¶wiaty i jest wolny od zajêæ lekcyjnych.

¬ród³o: wikipedia.pl
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2010_009
egzamin2010_009
Egzamin gimnazjalny 2010
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2013_26
dzien_nauczyciela2013_26
Dzieñ nauczyciela 2013
Z ycia szkoy
112_laczy_nas_16
112_laczy_nas_16
112 ³±czy nas 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210191 Unikalnych wizyt