Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zmiana w podrêcznikach do matematyki "Matematyka z plusem"
NewsyMatematyka z plusem zmianaW zwi±zku z now± podstaw± programow± dla gimnazjum zmieniono tre¶ci w podrêcznikach z serii "Matematyka z plusem", które obowi±zuj± w naszej szkole.KLASA 1


W nowym podrêczniku dla klasy pierwszej gimnazjum pojawi siê rozdzia³ Statystyka (obecnie realizowany w klasie drugiej gimnazjum), który zast±pi rozdzia³ K±ty w kole.

Tematy z dzia³u "Statystyka"
Odczytywanie danych statystycznych
Co to jest ¶rednia?
Zbieranie i opracowywanie danych statystycznych
Zdarzenia losowe
Zadania uzupe³niaj±ce
Odpowiedzi

Rozdzia³ "Statystyka" mo¿na pobraæ w dziale Download lub klikaj±c TUTAJ (1,97 MB )KLASA 2

W nowym podrêczniku dla klasy drugiej gimnazjum zmianie ulegnie czê¶æ dzia³u Potêgi i pierwiastki. Strony 34-45 z obecnego podrêcznika dla klasy drugiej nale¿y zast±piæ nastêpuj±cymi rozdzia³ami:

Pierwiastki

Dzia³ania na pierwiastkach
Dzia³ania na pierwiastkach (cd.)

Nowy rozdzia³ "Pierwiastki" mo¿na pobraæ w dziale Download lub klikaj±c TUTAJ (430 KB )KLASA 3

W nowym podrêczniku dla klasy trzeciej gimnazjum poszerzony zostanie rozdzia³ Figury podobne. Strony 137-145 z obecnego podrêcznika dla klasy trzeciej nale¿y zast±piæ nastêpuj±cymi rozdzia³ami:

Figury podobne
Podobieñstwo figur
Pola figur podobnych
Cechy podobieñstwa trójk±tów

Nowy rozdzia³ "Podobieñstwo figur" mo¿na pobraæ w dziale Download lub klikaj±c TUTAJ (1,18 MB )Prosimy pobraæ i ewentualnie wydrukowaæ brakuj±ce materia³y do podrêcznika.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
boze_nar2007_30
boze_nar2007_30
Bo¿e Narodzenie 2007
Najlepsze zdjcie
egzamin2010_034
egzamin2010_034
Egzamin gimnazjalny 2010
Z ycia szkoy
zakonczenie2014_24
zakonczenie2014_24
Zakoñczenie roku szk. 2013/14
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210003 Unikalnych wizyt