Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Turniej halowy pi³ki no¿nej
NewsyHalowy turniej pi³ki no¿nej Rytro W grudniu odby³ siê halowy turniej pi³ki no¿nej, w którym uczestniczyli równie¿ uczniowie naszego gimnazjum. Dla trzech najlepszych zespo³ów w turnieju oraz za wyró¿nienia indywidualne przyznano nagrody rzeczowe.
Ponadto nagrody otrzyma³y tak¿e 3 najlepsze zespo³y wyró¿nione za plakaty. Fundatorem nagród by³a Gminna Komisja ds. Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych w Rytrze. Organizatorem turnieju by³ UKS ,,Ryter” i jej cz³onkowie – Krystyna £êkawska, Czes³aw £êkawski, Marian Dobosz.

ZOBACZ ZDJÊCIA Z TURNIEJU

HALOWY TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ

ch³opców z Gimnazjum w Rytrze

Zg³oszone dru¿yny:

  1. Obroñcy tytu³u – III b (Micha³ Padula, Piotr Wojtas, Piotr Brzeski, Micha³ Mos)
  2. Lech – I a (Mos Tomasz, Przemek Ogorza³y, Dawid Prusak)
  3. Bia³a Gwiazda – III a (Jaros³aw D³ugosz, Kazimierz Skalniak, Damian Pawlik, Rafa³ Pustu³ka)
  4. Chelsea – I b (Pawe³ Nosal, Kacper Nosal, Kacper Pociecha, Andrzej Ptak)
  5. Czerwone Diab³y – III c (Dawid Tokarczyk, Kamil Abramczyk, Wojciech Dudczak, Micha³ Dziedzina)
  6. Harnasie - I b (Sylwester Soboñ, Krystian Bodziony, Krzysztof Pawlak)
  7. Królewscy – II b (Szymon Ma¶lanka, Piotr Filip, Bart³omiej Pociecha, Waldemar Klóska)
  8. Manchester – II a (Mateusz Ptak, Stanis³aw Gawlak, £ukasz Padula, Kamil G±dek)

Losowanie grup:

Grupa I : Harnasie, Obroñcy tytu³u, Czerwone Diab³y, Królewscy

Grupa II : Chelsea, Lech, Manchester, Bia³a Gwiazda

Mecze w grupach trwa³y po 5 minut , a fina³owe po 7 minut.


Wyniki meczów w grupie I

1. Harnasie - Obroñcy tytu³u 0:6 (Piotr Brzeski 3, Micha³ Padula 3)

2. Czerwone diab³y - Królewscy 1:4 (Dawid Tokarczyk 1 - Piotr Filip 3, Bart³omiej Pociecha 1)

3. Harnasie- Czerwone diab³y 1:4 (Sylwester Soboñ 1 - Wojtek Dudczak 2, Micha³ Dziedzina 1, Kamil Abramczyk 1)

4. Królewscy – Obroñcy tytu³u 1:2 (Piotr Filip 1, Piotr Brzeski 2)

5. Obroñcy tytu³u – Czerwone diab³y 2:1 (Micha³ Padula 2, Wojciech Dudczak 1)

6. Harnasie – Królewscy 2:4 (Sylwek Soboñ 2, Bartek Pociecha 2, Piotrek Filip 1, Waldek Klóska 1)


Tabela Grupy I

xHarnasie Obroñcy Tytu³u
Czerwone
Diab³y
Królewscy
mecze
punkty
bramki
miejsce
Harnasie
x
0:6
1:4
2:4
3
0
3:14
IV
Obroñcy Tytu³u
6:0
x
2:1
2:1
3
9
10:2
I
Czerwone Diab³y
4:1
1:2
x
1:4
3
3
6:7
III
Królewscy4:2
1:2
4:1
x
3
6
9:5
II

Wyniki meczów w grupie II

1. Chelsea – Lech 0:1 (Przemys³aw Ogorza³y 1)

2. Manchester – Bia³a Gwiazda 4:1 (Stanis³aw Gawlak 3, Mateusz Ptak 1, Kazimierz Skalniak 1)

3. Chelsea – Manchester 0:2 (Staszek Gawlak 2)

4. Bia³a Gwiazda – Lech 2:3 (Jaros³aw D³ugosz 1, Damian Pawlik 1, Przemek Ogorza³y 2, Tomasz Mos 1)

5. Lech – Manchester 0:1 (Staszek Gawlak 1)

6.Chelsea – Bia³a Gwiazda 2:4 (Andrzej Ptak 2, Jarek D³ugosz 4)

Tabela grupy II


x ChelseaLech
Mancherster
Bia³a
Gwiazda
mecze
punkty
bramki
miejsce
Chelsea
x 0:1
0:2
2:4
3
0
2:7
IV
Lech
1:0
x 0:1
3:2
3
6
4:3
II
Manchester
2:0
1:0
x 4:1
3
9
7:1
I
Bia³a Gwiazda
4:2
2:3
1:4
x 3
3
7:9
III


Do fina³u awansowa³y 2 najlepsze dru¿yny z grup.

Mecz o III miejsce

Królewscy – Lech 4:0 (P. Filip 2, B. Pociecha 2)


Mecz o I miejsce

Obroñcy tytu³u – Manchester 3:0 (P. Brzeski 2, M. Padula 1)


Koñcowa tabela


I miejsce – Obroñcy tytu³u

II miejsce – Manchester

III miejsce – Królewscy

IV miejsce – Lech

Wyró¿nienia indywidualne:


Najlepszy bramkarz – Micha³ Mos

Najlepszy zawodnik – Piotr Filip

Najlepszy strzelec – Piotr Brzeski 7 bramek i Piotr Filip 7 bramek


Ponadto wyró¿niono najlepsze 3 plakaty pod wzglêdem estetycznym i tre¶ci dotycz±ce tematyki narkomani.

Wyró¿nienia:

Bia³a Gwiazda – III a

Królewscy – II b

Lech – I a


Dla najlepszych 3 zespo³ów w turnieju oraz za wyró¿nienia indywidualne przyznano nagrody rzeczowe. Ponadto nagrody otrzyma³y tak¿e 3 najlepsze zespo³y wyró¿nione za plakaty. Fundatorem nagród by³a Gminna Komisja ds. Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych w Rytrze.


Organizatorem turnieju by³ UKS ,,Ryter” i jej cz³onkowie – Krystyna £êkawska, Czes³aw £êkawski, Marian Dobosz.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
misterium029
misterium029
Misterium Paschalne 2011
Najlepsze zdjcie
zakonczenie2009_02
zakonczenie2009_02
Zakoñczenie roku 2008/2009
Z ycia szkoy
3maja2012_32
3maja2012_32
Akademia 3 maja 2012
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209617 Unikalnych wizyt