Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kalendarz roku szkolnego 2008/2009
Newsy


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2008/2009


1 Rozpoczêcie rocznych zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych
1 wrze¶nia 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
2 Zimowa przerwa ¶wi±teczna 22 - 31 grudnia 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
3 Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci
w sesji zimowej:
 - jêzyk polski
 - drugi przedmiot


12 stycznia 2009 r.
13 stycznia 2009 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 za³±cznika nr 1 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
4 Ferie zimowe: 19 stycznia - 1 lutego 2009 r.:
Dolno¶l±skie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

26 stycznia - 8 lutego 2009 r.:
Podlaskie, £ódzkie, ¦l±skie

2 - 15 lutego 2009 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
Warmiñsko-Mazurskie

16 lutego - 1 marca 2009 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Ma³opolskie, ¦wiêtokrzyskie, Wielkopolskie
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
5 Wiosenna przerwa ¶wi±teczna 9 - 14 kwietnia 2009r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szko³ach dla doros³ych, w których
     nauka koñczy siê w semestrze jesiennym

b ) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szko³ach wymienionych w lit. a

c) w pozosta³ych szko³ach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
     w szko³ach wymienionych w lit. c

Sprawdzian odbêdzie siê 2 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎. Z kolei termin sprawdzianu w szko³ach dla doros³ych, w których nauka koñczy siê w semestrze ‎jesiennym wyznaczony zosta³ na 12 stycznia 2009 roku (poniedzia³ek), godz. 15.00‎


(podstawa prawna:
§ 33 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla doros³ych, w których
    nauka koñczy siê w semestrze jesiennym:
    - czê¶æ humanistyczna
    - czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
    - czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
b ) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    - czê¶æ humanistyczna
    - czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
    - czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
c) w pozosta³ych gimnazjach:
    - czê¶æ humanistyczna
    - czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
    - czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - czê¶æ humanistyczna
    - czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
    - czê¶æ z jêzyka obcego nowo¿ytnego

Termin egzaminu gimnazjalnego: 

a)‎ czê¶æ humanistyczna - 22 kwietnia 2009 roku (¶roda), godz. 9.00‎
b )‎ czê¶æ matematyczno-przyrodnicza - 23 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
c)‎ jêzyk obcy nowo¿ytny - 24 kwietnia 2009 roku (pi±tek), godz. 9.00


Termin dodatkowy

a)‎ czê¶æ humanistyczna - 2 czerwca  2009 roku (wtorek), godz. 9.00‎
b )‎ czê¶æ matematyczno-przyrodnicza - 3 czerwca 2009 roku (¶roda), godz. 9.00‎
c)‎ jêzyk obcy nowo¿ytny - 4 czerwca 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
(podstawa prawna:
§ 33 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
8 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach) programowo najwy¿szych:
 - w szko³ach ponadpodstawowych:


 - w szko³ach ponadgimnazjalnych
   (z wyj±tkiem szkó³ wymienionych w pkt 9):


2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)


2 stycznia 2009 r. (sesja zimowa)
24 kwietnia 2009 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
9 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach) programowo najwy¿szych zasadniczych szkó³ zawodowych i szkó³ policealnych 9 stycznia 2009 r.
lub
10 czerwca 2009 r. (zmiana)
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
10 Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci w sesji wiosennej
 - jêzyk polski
 - drugi przedmiot
 - jêzyk ojczysty - w szko³ach lub oddzia³ach
   z ojczystym jêzykiem nauczania mniejszo¶ci
   narodowej


5 maja 2009 r.,
6 maja 2009 r.,
7 maja 2009 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 za³±cznika nr 1 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
11 Egzamin maturalny:
 - czê¶æ- ustna
 - czê¶æ- pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 61 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego ustalaj± kuratorzy o¶wiaty
(podstawa prawna:
§ 5 za³±cznika nr 2 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562, z pó¼n. zm.).
13 Egzamin potwierdzaj±cy kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
    - etap pisemny
    - etap praktyczny
b ) sesja letnia
    - etap pisemny
    - etap praktyczny


ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 113 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z pó¼n. zm.)
14 Dni wolne od zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szko³ach podstawowych wymienionych
    w pkt 6a

b ) w szko³ach podstawowych wymienionych
    w pkt.6c

c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a

d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c

e) w szko³ach, w których przeprowadzana
    jest pisemna czê¶æ egzaminu dojrza³o¶ci:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej

f) w szko³ach, w których przeprowadzana
    jest pisemna czê¶æ egzaminu maturalnego
    z jêzyka polskiego

g) w zasadniczych szko³ach zawodowych,
    technikach, technikach uzupe³niaj±cych
    i szko³ach policealnych oraz placówkach
    kszta³cenia praktycznego i placówkach
    kszta³cenia ustawicznego, w których
    przeprowadzany jest etap pisemny
    egzaminu potwierdzaj±cego kwalifikacje
    zawodowe


h) w szko³ach z 5-dniowym tygodniem pracy
Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3, 4 i 4a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)

12 czerwca 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
15 Dodatkowym dniem wolnym od zajêæ
w szko³ach z 5-dniowym tygodniem pracy mo¿e byæ po odpracowaniu:
10 listopada 2008 r.
i 2 stycznia 2009 r.

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
16 Dodatkowym dniem wolnym od zajêæ
w szko³ach z 6-dniowym tygodniem
pracy jest:
10 listopada 2008 r. i 2 maja 2009r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
17 Zakoñczenie rocznych zajêæ
dydaktyczno-wychowawczych
19 czerwca 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
18 Ferie letnie 20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)

 

¬ród³o: http://www.men.gov.pl/oswiata/istotne/kal_08-09.php

 

Kalendarz 2007/2008¦wiêta ruchome:

 • T³usty czwartek: 19 lutego
 • Ostatki: 24 lutego
 • Popielec: 25 lutego
 • Niedziela Palmowa: 5 kwietnia
 • Wielki Czwartek: 9 kwietnia
 • Wielki Pi±tek: 10 kwietnia
 • Wielka Sobota: 11 kwietnia
 • Wielkanoc: 12 kwietnia
 • Poniedzia³ek Wielkanocny: 13 kwietnia
 • Wniebowst±pienie: 24 maja
 • Zes³anie Ducha ¦wiêtego: 31 maja
 • Bo¿e Cia³o: 11 czerwca

   

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
labowska2010_044
labowska2010_044
Rajd na £abowsk± Halê 2010
Najlepsze zdjcie
romantycznosc2007_04
romantycznosc2007_04
Przedstawienie "Romantyczno¶æ"
Z ycia szkoy
wiosna2011_05
wiosna2011_05
Wiosna 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209558 Unikalnych wizyt