Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Po¶wiêcenie i przekazanie sztandaru 2009
GrafikiUroczyste po¶wiêcenie i przekazanie sztandaru gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze
10 stycznia 2009 roku odby³o siê uroczyste po¶wiêcenie i przekazanie sztandaru Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze.

Otwórz galeriê zdjêæ...

Artyku³ w Dzienniku Polskim z 14.01.2009 r. "Wychowawca pokoleñ" (MIGA)

Sztandar Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze artyku³ Dziennik Polski 14.01.2009

Tekst:

"Wychowawca pokoleñ"

Gimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze otrzyma³o w sobotê swój sztandar. Jego nadanie zbieg³o siê z obchodami 10. rocznicy ¶mierci kap³ana.  W tym roku obchodzona jest te¿ setna rocznica jego urodzin.

Ksi±dz Wo¼niacki patronuje szkole od 2001 roku, czyli od pocz±tku funkcjonowania gimnazjum. Pamiêæ o tym duchownym w najm³odszej gminie na S±decczy¼nie jest wci±¿ ¿ywa. Przez czterdzie¶ci lat kierowa³ rytersk± parafi±, w trudnych czasach PRL. W latach 50. zacz±³ czyniæ starania o budowê nowego ko¶cio³a w Rytrze. Zgodê w³adz na budowê nowej ¶wi±tyni uzyska³ w 1983 roku. Niós³ pomoc materialn± najubo¿szym mieszkañcom miejscowo¶ci. Dla ryterskiej spo³eczno¶ci sta³ siê niekwestionowanym autorytetem i wzorem do na¶ladowania.

Wszystkie jego zas³ugi przypomniano podczas sobotniej uroczysto¶ci nadania szkole sztandaru, który ufundowa³y: Rada Rodziców, dyrekcja i grono pedagogiczne Gim­nazjum i spo³eczno¶æ lokalna. Sztandar, na którym widnieje portret patrona, jak rownie¿ tablicê pami±tkow± po¶wieci³ ks. Antoni Koterla, proboszcz parafii w Nowym S±czu-Zawadzie. Tablicê pami±tkow± ufundowali sponsorzy - Urszula i Krzysztof Bo³ozowie z £omnicy-Zdroju. W¶ród go¶ci znale¼li siê m.in. radni powiatowi: Stanis³aw Wêglarz i Adam Mazur, W³adys³aw ¦cianek, dyrektor s±deckiej delegatury Ma³opolskiego Kuratorium O¶wiaty, w³adze gminy, a tak¿e przedstawiciele partnerskich gmin m.in. Puc­ka. Jej gospodarz przywióz³ dla Gimnazjum w Rytrze rzutnik, który przekaza³ m³odzie¿y na rêce dyrektorki ryterskiego gimnazjum Teresy Nied¼wied¼. Nie zabrak³o te¿ duchownych, wywodz±cych siê z ryterskiej ziemi.

- Na sztandarze widnieje porter naszego patrona i prze-wodnika duchowego ks. Józefa Wo¼niackiego - mówi³a podczas uroczysto¶ci Teresa Nied¼wied¼.

- By³ to cz³owiek prostolinijny i szczery. Nie tolerowa³ blichtru, udawania, dzia³ania na pokaz. Ks. Wo¼­niacki naucza³ religii i wychowa³ niejedno pokolenie rytrzan. Staramy siê kroczyæ drog±, któr± zawsze nam wskazywa³. To droga prawdy, sprawiedliwo¶ci, poszanowania indywidualno¶ci cz³owieka i pracy dla jego dobra i wzrastania w m±dro¶ci.

- Gimnazjum w Rytrze szczególnie zas³u¿y³o na ten sztandar – mówi³ z kolei W³adys³aw ¦cianek. - To jedna z najlepiej prowadzonych na terenie naszej delegatury szkó³, osi±gaj±ca najwy¿sze wyniki. Dziêkujê za to ca³ej szkolnej spo³eczno¶ci, rodzicom i gminie.

Na zakoñczenie oficjalnej czê¶ci sobotniej uroczysto¶ci mo¿na by³o obejrzeæ prezentacjê multimedialn± o Milatynie Nowym - miejscowo¶ci, w której urodzi³ siê ks. Wo¼niacki, a tak¿e - program artystyczny przygotowany przez m³odzie¿ pod kierunkiem Anny Gumulak-D³ugosz.

(MIGA)

 


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
ojcow102007_027
ojcow102007_027
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2013_20
dzien_nauczyciela2013_20
Dzieñ nauczyciela 2013
Z ycia szkoy
hala_sportowa2010_47
hala_sportowa2010_47
Hala sportowa 2010
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365546 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210382 Unikalnych wizyt