Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Termin og³oszenia wyników egzaminu gimnazjalnego 2010
Newsy

Informujemy, ¿e elektroniczne przekazanie wyników do szkó³ nast±pi:

  • egzamin gimnazjalny – 18 czerwca 2010 r.
  • sprawdzian po szkole podstawowej – 28 maja 2010 r.
Pocz±wszy od tego terminu, uczniowie bêd± mogli sprawdziæ w systemie OBIEG uzyskane punkty wraz z przypomnieniem tre¶ci zadañ. Mog± tak¿e zobaczyæ swój wynik na tle wyników swojej szko³y, gminy, powiatu i ca³ego województwa.

Logowanie do systemu
OBIEG - dla ucznia odbywa siê za pomoc± numeru PESEL oraz has³a, które uczniowie otrzymuj± w szkole. W przypadku zgubienia has³a nale¿y zwróciæ siê do dyrektora szko³y.

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
ojcow102007_070
ojcow102007_070
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Najlepsze zdjcie
komers2009_05
komers2009_05
Komers 2009
Z ycia szkoy
egzamin2006_04
egzamin2006_04
Egzamin gimnazjalny 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7872146 Unikalnych wizyt