Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Klub wolontariatu 2012 - nagroda
Newsy

Gala Wolontariatu 2012


„Tylko ¿ycie po¶wiêcone innym warte jest prze¿ycia”

A. Einstein

 

„Obraz cz³owieczeñstwa malowany barwami wolontariatu…”

 

 

W naszym gimnazjum prê¿nie dzia³a od kilku lat Klub Wolontariatu pod patronatem Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym S±czu.  Wolontariusze nale¿±cy do klubu pracuj± spo³ecznie w ró¿nych instytucjach na terenie gminy Rytro, wspieraj±c jego mieszkañców zarówno m³odszych jak i starszych. Od wielu lat dzia³ania wolontariatu by³y doceniane i wyró¿niane. Tym razem doceniona zosta³a równie¿ praca kogo¶, kto wykaza³ najwiêksz± inicjatywê, dziêki komu powsta³ klub i dzia³a ju¿ od kilku „dobrych” lat….

                W Krakowie, 17 listopada odby³a siê Gala „Barwy wolontariatu 2012”. Celem  organizatorów jest nie tylko popularyzowanie idei wolontariatu, ale równie¿ nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy.

 Podczas Gali wyró¿niono i doceniono pracê osób, które zosta³y wy³onione w drodze konkursu. Osoby bior±ce udzia³ w konkursie dzia³aj± w ró¿norodnych ¶rodowiskach oraz instytucjach. Niektórzy pracuj± z dzieæmi nieuleczalnie chorymi, niepe³nosprawnymi, inni pomagaj± w organizacji imprez okoliczno¶ciowych, odwiedzaj± pacjentów w szpitalach, udzielaj± darmowych porad prawnych. Obszary dzia³añ wolontariuszy s± niezliczone, czas ich pracy niezmierzony a dzia³ania bezcenne!

W¶ród wielu osób z ca³ego województwa ma³opolskiego zg³oszonych do konkursu wyró¿nienie  zdoby³a koordynatorka klubu wolontariatu w Rytrze mgr Maria Izworska. Doceniony zosta³ jej wk³ad w pracê z m³odzie¿±, szerzenie warto¶ci, które niesie ze sob± wolontariat oraz czas po¶wiecony bezinteresownym dzia³aniom na rzecz innych ludzi.

Bardzo ucieszy³ nas wynik obrad Kapitu³y! Pani Maria Izworska odebra³a dyplom uznania oraz nagrodê w obecno¶ci  wielu  znamienitych go¶ci. Zosta³ przedstawiony jej dorobek i efekty pracy jako koordynatora Klubu Wolontariatu.

W tym dniu zostali wyró¿nieni najlepsi z najlepszych, tym bardziej  cieszymy siê, ¿e w¶ród nich znalaz³a siê pani Maria! Gratulujemy dopinguj±c w dalszych dzia³aniach.

Gratulujemy równie¿ wszystkim nagrodzonym, dziêki, którym na niejednej twarzy pojawi³ siê u¶miech a ¶wiat przemalowa³ siê na ja¶niejsze i cieplejsze barwy- barwy  prawdziwego wolontariatu!

 

Dyplom wolontariat Maria Izworska Gimnazjum Rytro 2012

 
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2010_061
egzamin2010_061
Egzamin gimnazjalny 2010
Najlepsze zdjcie
egzamin2009_39
egzamin2009_39
Egzamin gimnazjalny 2009
Z ycia szkoy
mikolajki2006_2
mikolajki2006_2
Miko³ajki 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213868 Unikalnych wizyt