Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zbiórka zu¿ytych baterii
NewsyZbiórka bateriiUwaga! Zbieramy zu¿yte baterie.

W naszej szkole trwa zbiórka zu¿ytych i przeterminowanych baterii. Dlaczego nie nale¿y wyrzucaæ zu¿ytych baterii do ¶mieci? Poniewa¿ ze wzglêdu na sk³ad chemiczny nale¿± one do odpadów niebezpiecznych stanowi±c zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia ludzi oraz zwierz±t i ca³ego ¶rodowiska.

W sk³ad baterii wchodz± bardzo szkodliwe dla ¶rodowiska naturalnego zwi±zki rtêci Hg, kadmu Cd i o³owiu Pb, które zaliczane s± do tzw. metali ¶mierci. S± one powodem wielu gro¼nych chorób u cz³owieka, w tym chorób nowotworowych.

Zbiórka zu¿ytych baterii ma na celu ich unieszkodliwienie. Proces ten polega na poddaniu odpadów niebezpiecznych procesom przekszta³cenia biologicznego, fizycznego lub chemicznego w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagro¿enia dla ¶rodowiska, w tym dla zdrowia lub ¿ycia ludzi.

Od dzi¶ ¿adna zu¿yta bateria nie powinna trafiæ do twojego kosza na ¶mieci . Zadbaj o swoje zdrowie!

Zu¿yte baterie przynosimy do sali 22 do p. Janiny Konstanty.


W marcu 2008 oddali¶my do firmy Reba 50 kg baterii i otrzymali¶my 50 pkt., które zamienili¶my na nagrody: pi³kê siatkow± i multimedialny atlas ¶rodowiska Polski.
Zbiórka baterii trwa ca³y czas.


W roku szkolnym 2007/2008 najwiêcej baterii zebrali: Kulig Natalia 2c (250), Tomasiak Ola 1b (123), Kowalczyk Micha³ 1a (119), Brzeska Ola 1b (103), Kaptur Karina 2c (91), Ba³uszyñska Ewa 2a (90), Izworska Monika 1b (80), K³odnicka Ola 1b (78), Tomasiak Katarzyna 2b (75), Klag Marcin 1b (67).

Oddali¶my do firmy Reba 25 kg baterii i mamy 25pkt., które bêdziemy mogli zamieniæ na pomoce naukowe. Nie wyrzucaj zu¿ytych baterii, przynie¶ je do szko³y!

Recyklingiem zu¿ytych baterii zajmuje siê firma Reba , z któr± nawi±zali¶my wspó³pracê .


Sortowanie baterii


Wysypisko zu¿ytych bateriiWiêcej informacji znajdziesz tutaj: http://zbierajmybaterie.pl/
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
sztandar2009_38
sztandar2009_38
Po¶wiêcenie sztandaru 2009
Najlepsze zdjcie
boze_nar2006_06
boze_nar2006_06
Bo¿e Narodzenie 2006
Z ycia szkoy
nauka2013_37
nauka2013_37
Ogród do¶wiadczeñ 2013
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368855 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7726698 Unikalnych wizyt