Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wypalanie traw
NewsyWypalanie trawWypalanie traw jest u nas tradycj±, z która od lat zmagaj± siê stra¿nicy, policjanci, s³u¿by ochrony ¶rodowiska. Mimo wielu akcji u¶wiadamiaj±cych, rolnicy nadal s±dz±, ¿e ogieñ to „najtañszy herbicyd” do zwalczania chwastów. Jak wiêkszo¶æ po¿arów w lasach i ich otoczeniu powstaj± na wskutek bezmy¶lnej dzia³alno¶ci cz³owieka. Tylko nieliczne po¿ary s± wynikiem dzia³alno¶ci naturalnych, jak uderzenia piorunów lub samozap³on.

W po¿arach gin± chronione gatunki ro¶lin co doprowadza do zachwiania równowagi ekologicznej. Je¶li na powierzchni jest ok. 438 0C, to na g³êboko¶ci 3 cm temperatura wynosi 25,6 oC, a na g³êboko¶ci 7cm 17 oC. Taka nag³a zmiana temperatury mo¿e powodowaæ niszczenie zwierz±t glebowych potrzebnych do wytwarzania próchnicy.

Po¿yteczne owady (biedronki, trzmiele, pszczo³y, osy, motyle, larwy, biegacze a tak¿e ¶limaki) NIE ZD¡¯¡ UCIEC!


Na skutek podwy¿szonej temperatury gin± tak¿e krety, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie, p³azy. Tak¿e ptaki, które maj± tereny lêgowe na ³±kach, w przydro¿nych rowach, krzewach - gin± w p³omieniach.

Pole czy ³±ka strawione ogniem potrzebuj± kilku lat na regeneracje, by dawaæ takie plony jak przed po¿arem. Podczas wypalania powstaje dym, którego podstawowymi sk³adnikami s± wêglowodany z benzo-a-pirenem, dla ludzi kancerogenne, a dla ¶rodowiska ¶mierciono¶ne. Tak¿e pod wp³ywem wysokiej temperatury nastêpuje utraty azotu, a przybywa sporo zwi±zków Ca, P i K pochodz±cych od spalonych ro¶lin. Jednak zmieniona struktura powoduje szybkie ich wymycie.

Niegro¼ne na pozór wypalanie traw mo¿e byæ przyczyn± innego, wiêkszego po¿aru. P³on±ce ³±ki stanowi± te¿ zagro¿enie dla siedzib ludzkich domów, budynków gospodarczych, fabryk, itd.

Oto kilka hase³ przeciwko wypalaniu traw i lasów:

  • Nie wypalaj trawy nawet dla zabawy. Spalisz glebê, spalisz las, a on rós³ przez d³ugi czas.
  • Nie pal trawy, nie niszcz lasu, nie niszcz gleby, my¶l zawczasu.
  • Ochroñ glebê, nie spal lasu, nie pal trawy dla grymasu.

Zauwa¿one przypadki wypalania suchej trawy niezw³ocznie zg³aszajcie do
Stra¿y Po¿arnej, Policji lub Stra¿y Ochrony Przyrody.

Wypalanie traw


Opracowa³a: Dominika Wyczesany 2b
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
wielkanoc2010_22
wielkanoc2010_22
Wielkanoc 2010
Najlepsze zdjcie
zavattarello2011_222
zavattarello2011_222
Zavattarello 2011
Z ycia szkoy
niepodleglosc2014_01
niepodleglosc2014_01
¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365562 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7213808 Unikalnych wizyt