Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Kalendarz roku szkolnego 2007/2008
Newsy

Kalendarz 2007/2008KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2007/2008


1 Rozpoczêcie rocznych zajêæ dydaktyczno-wychowawczych 3 wrze¶nia 2007 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
2 Zimowa przerwa ¶wi±teczna 24 - 31 grudnia 2007 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
3 Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci w sesji zimowej:
- jêzyk polski
- drugi przedmiot

14 stycznia 2008 r.
15 stycznia 2008 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 za³±cznika nr 1 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¶nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z pó¼n. zm.)
4 Ferie zimowe: 14 - 26 stycznia 2008 r.:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, ¦l±skie, Warmiñsko-Mazurskie

21 stycznia - 2 lutego 2008 r.:
Podlaskie.

28 stycznia - 9 lutego 2008 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Ma³opolskie, ¦wiêtokrzyskie, Wielkopolskie

11 - 23 lutego 2008 r.:
Dolno¶l±skie, £ódzkie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
5 Wiosenna przerwa ¶wi±teczna 20 - 25 marca 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
6 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szko³ach dla doros³ych, w których
nauka koñczy siê w semestrze jesiennym
b ) dodatkowy termin sprawdzianu
w szko³ach wymienionych w lit. a
c) w pozosta³ych szko³ach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
w szko³ach wymienionych w lit. c


ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 32 Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¶nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z pó¼n. zm.)
7 Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla doros³ych, w których
nauka koñczy siê w semestrze jesiennym:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza

b ) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza

c) w pozosta³ych gimnazjach:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza

d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- czê¶æ humanistyczna
- czê¶æ matematyczno-przyrodnicza
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.
(podstawa prawna: § 32 Rozporz±dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¶nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z pó¼n. zm.)
8 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach)
programowo najwy¿szych:
- w szko³ach ponadpodstawowych:


- w szko³ach ponadgimnazjalnych
(z wyj±tkiem szkó³ wymienionych
w pkt 9):


4 stycznia 2008 r. (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)


4 stycznia 2008 r (sesja zimowa)
25 kwietnia 2008 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
9 Zakoñczenie zajêæ w klasach (semestrach)
programowo najwy¿szych zasadniczych
szkó³ zawodowych, szkó³ policealnych
i pomaturalnych
11 stycznia 2008 r.
lub
13 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
10 Pisemne egzaminy dojrza³o¶ci w sesji
wiosennej:
- jêzyk polski
- drugi przedmiot
- jêzyk ojczysty - w szko³ach lub oddzia³ach
z ojczystym jêzykiem nauczania mniejszo¶ci
narodowej


6 maja 2008 r.,
7 maja 2008 r.,
8 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 za³±cznika nr 1 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¶nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z pó¼n. zm.).
11 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- czê¶æ ustna
- czê¶æ pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.

(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¶nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z pó¼n. zm.)
12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania
zawodowego
ustalaj± kuratorzy o¶wiaty
(podstawa prawna: § 5 za³±cznika nr 2 do rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¶nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z pó¼n. zm.)
13 Egzamin potwierdzaj±cy kwalifikacje
zawodowe

a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny

b ) sesja letnia
- etap pisemny
- etap praktyczny
ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 106 ust. 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze¶nia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z pó¼n. zm.)
14 Dni wolne od zajêæ dydaktyczno-
wychowawczych:
a) w szko³ach podstawowych
wymienionych w pkt 6a
b ) w szko³ach podstawowych
wymienionych w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szko³ach, w których przeprowadzana
jest pisemna czê¶æ egzaminu dojrza³o¶ci:
- w sesji zimowej
- w sesji wiosennej
f) w szko³ach, w których przeprowadzana
jest pisemna czê¶æ egzaminu maturalnego
w sesji wiosennej


g) w zasadniczych szko³ach zawodowych,
technikach, technikach uzupe³niaj±cych
i szko³ach policealnych oraz placówkach
kszta³cenia praktycznego i placówkach
kszta³cenia ustawicznego,
w których przeprowadzany jest etap
pisemny egzaminu potwierdzaj±cego
kwalifikacje zawodowe


h) w szko³ach z 5 dniowym tygodniem
pracy


14 i 15 stycznia 2008 r.
6 i 7 maja 2008 r.(drugi dzieñ ustal± dyrektorzy szkó³)(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a
rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z pó¼n. zm.)2 maja 2008 r. i 23 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
15 Dodatkowym dniem wolnym od zajêæ
w szko³ach z 5 dniowym tygodniem pracy
mo¿e byæ po odpracowaniu:
2 listopada 2007 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
16 Dodatkowym dniem wolnym od zajêæ
w szko³ach z 6- dniowym tygodniem pracy
jest:
2 maja 2008 r.
(podstawa prawna: § 5 ust. 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
17 Zakoñczenie rocznych zajêæ dydaktyczno-
wychowawczych
20 czerwca 2008 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)
18 Ferie letnie 21 czerwca - 31 sierpnia 2008 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z pó¼n. zm.)

¬ród³o: http://www.men.gov.pl/oswiata/istotne/kal_07-08.php

Kalendarz 2007/2008

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
owsiak2009_11
owsiak2009_11
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy 2009
Najlepsze zdjcie
dzien_nauczyciela2014_47
dzien_nauczyciela2014_47
¦lubowanie i Dzieñ Nauczyciela 2014
Z ycia szkoy
wielkanoc2014_10
wielkanoc2014_10
Wielkanoc 2014
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7872545 Unikalnych wizyt