Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Równaæ szanse 2007
NewsyRównaæ szanse 2007Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równaæ Szanse 2007 Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolno¶ci administrowany przez Polsk± Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y.

Cel programu
Wsparcie inicjatyw spo³ecznych s³u¿±cych wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu ¿yciowego m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast do 20 000 mieszkañców.

Formy wsparcia dla organizacji wnioskuj±cej
dotacje do 7 000 z³;
szkolenia, doradztwo.

Podmioty uprawnione do startowania w konkursie
organizacje pozarz±dowe, a tak¿e gimnazja, szko³y ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (równie¿ tworzone przez m³odzie¿) z miejscowo¶ci do 20 tys. mieszkañców
Uwaga:
o dotacjê nie mog± ubiegaæ siê organizacje, które aktualnie realizuj± inne projekty w ramach programu Równaæ Szanse, koñcz±ce siê po 1 pa¼dziernika 2007 r.

Termin realizacji projektu
Projekt nie mo¿e rozpoczynaæ siê wcze¶niej ni¿ 1 stycznia 2008 r. i trwaæ d³u¿ej ni¿ do 30 czerwca 2008 r.

Adresaci (beneficjenci) projektów
M³odzie¿ w wieku od 13 do 19 lat (ze szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowo¶ci do 20 000 mieszkañców.

Typy dzia³añ i zakres projektów
Zg³aszane wnioski mog± obejmowaæ dzia³ania s³u¿±ce wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:

 • wykorzystanie mo¿liwo¶ci, jakie dla podniesienia poziomu kszta³cenia i pobudzania aktywno¶ci m³odzie¿y stwarza rozwój technik informacyjnych;
 • popularyzacjê nauk ¶cis³ych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie;
 • kszta³towanie aktywnych postaw m³odzie¿y i tworzenie mo¿liwo¶ci spe³niania ich aspiracji;
 • podnoszenie umiejêtno¶ci spo³ecznych m³odych ludzi, na przyk³ad: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja;
 • tworzenie warunków sprzyjaj±cych w³±czaniu siê m³odzie¿y w dzia³alno¶æ spo³eczn± i publiczn± w tym wspólne dzia³ania m³odzie¿y z ró¿nych ¶rodowisk i miejscowo¶ci;
 • tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowañ i pasji m³odych ludzi.

Projekty musz± spe³niaæ nastêpuj±ce wymogi:

 • s± innowacyjne na danym terenie lub w danym ¶rodowisku;
 • w³±czaj± do dzia³añ sam± m³odzie¿, tak aby sta³a siê aktywnym twórc±, uczestnikiem i bezpo¶rednim realizatorem projektu;
 • tworz± spójn± ofertê cyklicznych dzia³añ;
 • sprzyjaj± powstaniu lokalnych koalicji na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y (wspó³praca przy realizacji projektu z ró¿nymi organizacjami pozarz±dowymi, instytucjami samorz±dowymi, rodzicami, lokalnym biznesem, szko³ami);

Preferowane bêd±
Projekty maj±ce dodatkowe finansowanie w wysoko¶ci co najmniej 20% warto¶ci projektu z innych ¼róde³ lub w formie w³asnego wk³adu finansowego - jako wk³ad w³asny rozumiane jest pokrycie czê¶ci kosztów projektu w postaci przeznaczenia na ten cel ¶rodków finansowych pozostaj±cych w dyspozycji dotowanego lub pozyskanych przez niego od innych sponsorów, jak równie¿ racjonalnie wyceniony wk³ad w³asny organizacji sk³adaj±cej wniosek w postaci pracy, udostêpnienia lokalu, ¶rodków transportu itp.

W przypadku projektów sk³adanych przez szko³y, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne preferowane bêd± projekty, gdzie jednym z efektów jest powstanie lokalnej organizacji pozarz±dowej, która bêdzie kontynuowa³a dzia³ania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych m³odzie¿y.

Dotacje nie bêd± przyznawane na pokrycie bie¿±cych kosztów dzia³ania organizacji niezwi±zanych bezpo¶rednio z realizacj± projektu; organizacjê jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia); etaty, koszty prowadzenia zajêæ pozalekcyjnych stanowi±cych kontynuacjê realizacji standardowego programu nauczania w szko³ach; pomoc charytatywn±; organizacjê typowych form wypoczynku letniego lub zimowego m³odzie¿y oraz stypendia i mini-dotacje.

Ewentualne wydatki na zakup sprzêtu (w tym komputerów, kamer, aparatów fotograficznych oraz oprogramowania ) i remonty nie mog± przekroczyæ ³±cznie 30% kwoty dotacji, o jak± ubiega siê organizacja wnioskuj±ca.

Procedura sk³adania wniosków
Po pobraniu formularza wniosku ze strony www.rownacszanse.pl lub ze stron organizacji – Partnerów Regionalnych:
Stowarzyszenie "Tratwa", Olsztyn www.tratwa.pl
Centrum Wolontariatu, Lublin www.wolontariat.org.pl/lublin
Centrum Wolontariatu, S³upsk www.wolontariat.org.pl/slupsk
K³odzkie Towarzystwo O¶wiatowe, K³odzko www.K-T-O.prv.pl
Stowarzyszenie "Centrum PISOP", Leszno www.pisop.org.pl

nale¿y go wype³niæ, a nastêpnie:
wersjê papierow± wraz z za³±cznikami nale¿y przes³aæ na adres:

 • Wnioski z województw: warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego – Stowarzyszenie Tratwa, 10 – 233 Olsztyn, ul. Parkowa 1. Adres e-mailowy: olsztyn@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 89 5269594 wew. 46

  Wnioski z województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu S³upsk, 76 – 200 S³upsk, ul. Sienkiewicza 7 p.23 Adres e-mailowy: slupsk@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 59 8401370

  Wnioski z województw: lubelskiego, podkarpackiego, ma³opolskiego, ¶wiêtokrzyskiego – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, 20 – 113 Lublin, ul. Jezuicka 4/5 Adres e-mailowy: lublin@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 81 5342652

  Wnioski z województw: opolskiego, dolno¶l±skiego, ¶l±skiego – K³odzkie Towarzystwo O¶wiatowe, 57 – 300 K³odzko, ul. Daszyñskiego 12 Adres e-mailowy: klodzko@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 74 8670499

  Wnioski z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, ³ódzkiego - Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6 Adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl Informacje o programie: tel. 0 65 5207886
 • wersjê elektroniczn± wniosku (bez za³±czników) nale¿y przys³aæ na adres e-mailowy w³a¶ciwego Partnera Regionalnego.

Uwaga:

 • Termin przesy³ania wniosków: do 10 pa¼dziernika 2007 r. (w przypadku wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego).
 • Brak wersji papierowej z kompletem za³±czników lub wersji elektronicznej wniosku bêdzie traktowane jako niedope³nienie wymogów formalnych i wniosek nie bêdzie rozpatrywany w konkursie.
 • Przyjmowane bêd± wy³±cznie wnioski wype³nione w formularzu pobranym ze strony www.rownacszanse.pl lub stron Partnerów Lokalnych.

Informacje dodatkowe

 • Formularz wniosku, zasady konkursu, kryteria oceny znajduj± siê na stronie internetowej www.rownacszanse.pl i na stronach Partnerów Regionalnych.
 • Wyniki konkursu zostan± og³oszone 3 grudnia 2007 r. na stronach internetowych: www.rownacszanse.pl, www.pcyf.org.pl oraz na stronach Partnerów Regionalnych, laureaci otrzymaj± tak¿e informacjê pisemn±.

Ponadto informacji o programie udziela Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y telefonicznie (22) 826 10 16, poczt± elektroniczn±: rownacszanse@pcyf.org.pl lub na forum dyskusyjnym http://www.rownacszanse.pl/forum/viewforum.php?f=8

 

Pobierz pliki

Uwaga:
Formularz wniosku do ka¿dego punktu ma dopasowane pole tekstowe (szary prostok±t) o okre¶lonej (podanej we wniosku) liczbie znaków, czcionce i wielko¶ci liter. Ustawieñ tych nie mo¿na samodzielnie zmieniæ.
Mamy nadziejê, ¿e bêdzie to dla Pañstwa u³atwieniem w wype³nieniu formularza. Jednocze¶nie prosimy o nie przenoszenie formularza wniosku do innych programów oraz ustawieñ.


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
niepodleglosc2010_031
niepodleglosc2010_031
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2010
Najlepsze zdjcie
swieto_patrona2008_16
swieto_patrona2008_16
¦wiêto patrona 2008
Z ycia szkoy
slubowanie2006_20
slubowanie2006_20
¦lubowanie 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7873079 Unikalnych wizyt