Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Wycieczka Szlakiem Architektury Drewnianej
GrafikiSzlakiem Architektury Drewnianej 2007 Dnia 20 wrze¶nia 2007 nasi gimnazjali¶ci uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez Fundacjê Karpack± "Zielone Technologie". Tematem tegorocznej wycieczki by³a "Moja ma³a ojczyzna - Ma³opolska. Gimnazjalisto poznaj Ma³opolski Szlak Architektury Drewnianej".

Fundacja Karpacka „Zielone Technologie” otrzyma³a dotacjê z Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego na realizacjê projektu pn.: „Moja ma³a ojczyzna - Ma³opolska. Gimnazjalisto poznaj Ma³opolski Szlak Architektury Drewnianej” w ramach otwartego konkursu ofert pn.„Ma³opolska Go¶cinna”.
G³ównym celem zadania jest organizacja wycieczek dla gimnazjalistów z najubo¿szych rodzin z terenu powiatów: Nowos±deckiego i Limanowskiego. Udzia³ w wycieczkach ma na celu zapoznanie gimnazjalistów z kultur± duchow± i materialn± regionu, jak± przedstawiaj± obiekty po³o¿one na Szlaku Architektury Drewnianej.

W tym roku uczniowie z rodzin o najni¿szych dochodach oraz uczniowie, którzy w ubieg³ym roku otrzymali bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, mogli zobaczyæ zabytki Szlaku Architektury Drewnianej po³o¿one na trasie Gosprzydowa - Dobra.
Przebieg: Gosprzydowa - Lipnica Murowana - Nowy Wi¶nicz - Raciechowice - Szczy¿yc - Dobra.

Serdecznie dziêkujemy organizatorom za przygotowan± dla nas wycieczkê.


Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z wycieczki...Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
memorial2010_075
memorial2010_075
VI Memoria³ im. W³. Podgórskiego
Najlepsze zdjcie
egzamin2006_12
egzamin2006_12
Egzamin gimnazjalny 2006
Z ycia szkoy
andrzejki2006_10
andrzejki2006_10
Andrzejki 2006
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365543 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7209626 Unikalnych wizyt