Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zawody
Uczniowie pisz±...Dnia 14.12.2006 r. odby³y siê zawody w pi³kê halow±, które zorganizowa³ UKS Ryter. Uczestniczy³y prawie wszystkie dru¿yny klasowe z naszego gimnazjum. Najlepsi okazali siê ch³opcy z klasy 2b. Ogólna klasyfikacja:
1. II b
2. III b
3. III c (drugi sk³ad)

Gratulujemy wygranym!
25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
Uczniowie pisz±...Jaruzelski Stan wojenny zosta³ wprowadzony 13 grudnia 1981 r. Uchwa³± Rady Pañstwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze wzglêdu na bezpieczeñstwo pañstwa (Dz.U. Nr 29, poz. 155) na terenie ca³ego kraju, podjêt± na polecenie samozwañczej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zniesiono go 22 lipca 1983. Czytaj dalej...
Rebusy matematyczne - konkurs
GrafikiUwaga konkurs ! Odgadnij rozwi±zanie rebusu matematycznego i zdob±d¼ nawet 5 pkt. Kolejne rebusy pojawia³y siê co kilka dni na tej stronie. Dzi¶ 12.12.2006 zosta³y dodane ostatnie rebusy. Nie pozwól, aby inni byli lepsi od Ciebie! Zgarnij punkty innym sprzed nosa...
Rozwi±zanie konkursu pod koniec grudnia 2006 r. Mi³ej zabawy!
VII edycja Powiatowego Konkursu Ochrony ¦rodowiska i Ekologii
NewsyKonkursu Ochrony ¦rodowiska i Ekologii Dnia 7 grudnia 2006 r. w Zespole Szkó³ Zawodowych w Starym S±czu odby³a siê VII edycja Powiatowego Konkursu Ochrony ¦rodowiska i Ekologii. Nasze Gimnazjum równie¿ wys³a³o reprezentantów. Wiêcej informacji tutaj...
Nauka gry na gitarze
Uczniowie pisz±...W M³odzie¿owym Domu Kultury w Starym S±czu s± wolne miejsca na lekcje gry na gitarze i nie tylko. Lekcje darmowe. Wiêcej dowiesz siê odwiedzaj±c M³odzie¿owy Dom Kultury w Starym S±czu na ul.Daszyñskiego.
Zapraszam!
Na ratunek p³azom! (2006)
NewsyNa ratunek p³azom 2006 Na ratunek p³azom pospieszyli uczniowie naszego gimnazjum. Kilkunastu uczniów z klasy 3a pog³êbia³o i oczyszcza³o oczka wodne znajduj±ce siê na terenie u¿ytku ekologicznego "Stary kamienio³om" w Rytrze. Czytaj wiêcej tutaj...

Zdjêcia mo¿esz zobaczyæ tutaj...
Jak za³o¿yæ konto w systemie gimnazjalnym?
OchronaJe¶li chcia³by¶ za³o¿yæ konto w systemie gimnazjalnym przeczytaj INSTRUKCJê.
Strona 40 z 42 << < 37 38 39 40 41 42 >
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
memorial2010_033
memorial2010_033
VI Memoria³ im. W³. Podgórskiego
Najlepsze zdjcie
niepodleglosc2012_19
niepodleglosc2012_19
¦wiêto niepodleg³o¶ci 2012
Z ycia szkoy
parki200701_05
parki200701_05
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365904 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7268201 Unikalnych wizyt