Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Zaproszenie na mszê ¶wiêt±
NewsyGimnazjum im. ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze zaprasza na mszê ¶wiêt± w ¶rodê 10 stycznia 2007 r. o godz. 11.00 w ósm± rocznicê ¶mierci swojego patrona. Podczas mszy gimnazjali¶ci ¶piewaj± kolêdy z towarzyszeniem kapeli "Szumi±ca woda". Serdecznie zapraszamy.
Nowy Jork
JournalNowy JorkNasz zagraniczny korespondent prezentuje dzisiaj oblicza Nowego Jorku. Zapraszam do zapoznania siê z dwoma interesuj±cymi artyku³ami: Nowy Jork, miasto, które nigdy nie zasypia , oraz Nowy Jork, miasto, którego siê nie zapomina .
Serwis poolicz.pl
NewsySerwis poolicz.pl ¦wietna wiadomo¶æ dla uczniów, dla których matematyka nie jest mocn± stron±. W sieci pojawi³ siê serwis Poolicz.pl, który jako pierwszy na ¶wiecie wyliczy za nas zadania z matematyki i poka¿e „krok po kroku” jak to zrobi³. Wiêcej informacji znajdziesz na tej stronie...
Nowy Rok 2007
Uczniowie pisz±...Nowy Rok 2007 ¦wiêtowanie Nowego Roku

Nowy Rok jest ¶wiêtowany od tysiêcy lat. W ka¿dej kulturze inaczej obchodzi siê ¶wiêto Nowego Roku. Poznaj ¶wiêta Nowego Roku z przesz³o¶ci i te obchodzone we wspó³czesnych czasach przez ludzi odmiennych kultur. Czytaj dalej...

Rozstrzygniêcie "Matematycznego Konkursu Rebusowego - Edycja 1"
NewsyMatematyczny konkurs rebusowy - edycja 1 Dziêkujemy wszystkim za udzia³ w "Matematycznym Konkursie Rebusowym - Edycja 1" og³oszonym 15.11.2006 r. na gimnazjalnej stronie internetowej. Wielu z Was wykaza³o siê pomys³owo¶ci± i du¿± wiedz± matematyczn±, wszystkim bior±cym udzia³ serdecznie gratulujemy. Oto lista zwyciêzców...
Bo¿e Narodzenie
Uczniowie pisz±...Bo¿e Narodzenie Bo¿e Narodzenie to w tradycji chrze¶cijañskiej ¶wiêto upamiêtniaj±ce narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to liturgiczne ¶wiêto sta³e, przypadaj±ce na 25 grudnia (w niektórych Ko¶cio³ach, g³ównie prawos³awnych - 7 stycznia). Poprzedzone jest okresem czterotygodniowego oczekiwania (dok³adnie czterech niedziel), zwanego Adwentem. Czytaj dalej...

Egzaminy próbne - grudzieñ 2006
Uczniowie pisz±...Dzisiaj 21 grudnia 2006 r. klasy 3 gimnazjum pisa³y egzamin próbny z czê¶ci matematyczno-przyrodniczej, który trwa³ 120 minut. Uczniowie rozdzieleni byli w dwóch salach. Niestety ka¿de najmniejsze nawet "¶ci±ganie" nie mia³o prawa bytu, poniewa¿ by³y 4 grupy testów oraz surowa komisja i... du¿e odleg³o¶ci miêdzy ³awkami. Tak samo by³o na próbnym egzaminie humanistycznym, który odby³ siê dwa dni temu. Tak wiêc ka¿dy zdany by³ tylko i wy³±cznie na siebie. W najbli¿szym czasie poznamy wyniki egzaminu. Mam nadziejê, ¿e wszyscy wypadli na obydwu jak najlepiej i uzyskaj± du¿± ilo¶æ punktów. smiley
Strona 39 z 42 << < 36 37 38 39 40 41 42 >
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
3maja2011_04
3maja2011_04
Akademia 3 maja 2011
Najlepsze zdjcie
parki200701_12
parki200701_12
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2007
Z ycia szkoy
dz_naucz2009_27
dz_naucz2009_27
Dzieñ Nauczyciela 2009
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365630 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7222427 Unikalnych wizyt