Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Hala sportowa 2010 - fundusze
GrafikiHala sportowa gimnazjum Rytro

Aktualizacja z dn. 21.04.2012 r.:

Otwórz: Uroczyste po¶wiêcenie hali sportowej w Rytrze
------
W dniu 18.06.2010 r. nast±pi³o uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie budowy nowej pe³nowymiarowej hali sportowej przy budynku gimnazjum w Rytrze jako obiektu wielofunkcyjnego s³u¿±cego mieszkañcom Gminy i wzbogaceniu oferty turystycznej miejscowo¶ci oraz na rozbudowê kanalizacji sanitarnej. Umowy przekaza³ wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego Leszek Zegzda na rêce Wójta Gminy Rytro W³adys³awa Wnêtrzaka.


Ca³kowity koszt projektu: 10 301 934,55 z³otych.

Dotacja: 2 999 923,34 z³ (29,12%)

Wk³ad w³asny: 7 302 011,21 (70,88%)


Otwórz galeriê zdjêæ...


Hala sportowa w RytrzeHala sportowa zostanie wzniesiona przy gimnazjum. Bêdzie to budynek parterowy (z poddaszem u¿ytkowym) o powierzchni ponad 3 tys. m kw.. Boiska zostan± wyposa¿one w trybuny. Bêd± te¿ cztery szatnie, magazyny, gabinety, sanitariaty, sauna i si³ownia.

Gmach pe³niæ bêdzie rolê o¶rodka sportowo-rekreacyjnego (przeznaczonego dla mieszkañców ca³ej gminy, lokalnych klubów i sekcji sportowych, osób zainteresowanych uprawianiem sportu, a tak¿e turystów odwiedzaj±cych Rytro), zaplecza odnowy biologicznej (z ulokowanymi przy obiekcie odpowiednimi gabinetami, saun± oraz si³owni±) oraz sali widowiskowej.

Ca³kowita warto¶æ inwestycji to ponad 10 mln z³, Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie prawie 3 mln z³.

Przedsiêwziêcia maj± byæ zrealizowane do koñca 2011 r.*****


Hala sportowa w Rytrze


Hala spoortowa Rytro


W ramach rozbudowy kanalizacji sanitarnej powstanie w Rytrze i Roztoce Ryterskiej ok. 9 km nowych odcinków sieci. Kanalizacja obejmie centrum  wioski w rejonie Urzêdu Gminy, Rytro-Po³om Ni¿n± i Wy¿n±, Dominików, okolice Domu Dziecka i Majerki oraz Roztokê Rytersk±.
Koszt – ponad 4,3 mln z³, dofinansowanie ponad 2 mln z³.


*****


Elewacja nowej hali sportowej na tle budynku Gimnazjum

Widok nowej hali sportowej od strony Roztoczanki

Widok nowej hali sportowej od strony ko¶cio³a

ZAKRES PRAC:

 • Hala sportowa z widowni± na 302 miejsca - wraz z zapleczem i zjazdem publicznym,
 • Parking i zjazdu publiczny, 
 • Droga po¿arowa wokó³ budynku istniej±cego i projektowanego,
 • Przy³±cze kanalizacji sanitarnej oraz prze³o¿enie istniej±cej,
 • Przy³±cze kanalizacji deszczowej oraz prze³o¿enie istniej±cej,
 • Prze³o¿enie odcinka wodoci±gu,
 • Wykonanie instalacji wody zimnej, ciep³ej i cyrkulacji,
 • Wykonanie instalacji c.o.,
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i instalacji p.po¿arowej,
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
 • Wykonanie instalacji solarnej,
 • Wykonanie instalacji elektrycznej, prze³o¿enie istniej±cego kabla energetycznego oraz o¶wietlenie terenu,
 • Rozbiórka istniej±cego budynku mieszkalnego.

Zestawienie powierzchni dzia³ki:


Dzia³ka nr 839-2 - 6 800,00 m2

Powierzchnia u¿ytkowa obiektu - 2 282,79 m2

Powierzchnia zabudowy - 2 482,90 m2

Powierzchnia ca³kowita - 3 041,92 m2

Kubatura obiektu - 23 206,63 m3

D³ugo¶æ obiektu - 55,29 mb

Szeroko¶æ obiektu - 37,38 mb

Boisko: 40x20x7,4m -obrze¿a 2,5m.

Ilo¶æ osób na trybunach 302.

Ilo¶æ szatni 4.

Ilo¶æ osób w szatni 4 x 20 osób.

Ilo¶æ miejsc parkingowych 20 stanowisk-1000m2 PU, przyjêto 45 miejsc postojowych dla sam. osobowych.

Powierzchnia ca³kowita parter - 2 482,90 m2

Powierzchnia ca³kowita I piêtro - 559,02 m2

Powierzchnia dzia³ki 771-1+771-2 - 1 645,00 m2Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk± w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wizualizacja hali, autorzy projektu: Teresa i Jan Okowiñscy.
¼ród³o: biuro prasowe UMWM

Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
11lis2006_16
11lis2006_16
88. Rocznica Odzyskania Niepodleg³o¶ci
Najlepsze zdjcie
dyskoteka1007_02
dyskoteka1007_02
Dyskoteka 4.10.2007
Z ycia szkoy
misterium004
misterium004
Misterium Paschalne 2011
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7210233 Unikalnych wizyt