Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
¯yczenia ¶wi±teczne
Newsy
¦wiêta Bo¿ego NarodzeniaAby przy ¶wi±tecznym stole nie zabrak³o zdrowia, rado¶ci i ciep³a,
A Nowy Rok niós³ ze sob± szczê¶cie i pomy¶lno¶æ,
Aby wspania³y ¶wi±teczny klimat go¶ci³ w Waszych domach przez ca³y rok!
Komentarze
admin 22.12.2007
Ty równie¿ mo¿esz przy³±czyæ siê do ¶wi±tecznych ¿yczeñ! smiley
admin 22.12.2007
Wybierz ¿yczenia i wy¶lij SMS-a!

Skacze Anio³ek, skacze po chmurkach
niesie ¿yczenia w anielskich piórkach
niesie w plecaku bombki i ¶wieczki
a w walizkach z³ote dzwoneczki.
Weso³ych ¦wi±t!

Merry Christmas Christmas Merry,
by³y sobie renifery,
mia³y bardzo ¶mieszne minki,
bo urwa³y sie z choinki,
wpad³y w bardzo ciep³y k±t,
¿yczê Ci Weso³ych ¦wi±t!

Jak obyczaj ka¿e stary,
wed³ug ojców naszych wiary,
chcemy z³o¿yæ Wam ¿yczenia,
z dniem Bo¿ego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tu¿ po zmroku,
da Wam szczêcie i pomy¶lno¶æ
W nadchodz±cym Nowym Roku.

Niech te ¦wiêta tak wspania³e,
bêd± ca³e jakby z bajek.
Niechaj gwiazdka z nieba leci,
niech Miko³aj tuli dzieci...
bia³y puch niech z nieba spada,
niechaj piesek w nocy gada,
niech choinka pachnie piêknie,
no i rado¶æ bêdzie wszêdzie !

Pada ¶nieg, sun± sanki-
jest renifer i ba³wanki...
¶nie¿ki z nieba nam spadaj±
wszystkim zdrowych ¶wi±t sk³adaj±
Niech te ¦wiêta bêd± wyj±tkowe
a prezenty odlotowe.

By Wam wszystko pasowa³o,
by k³opotów by³o ma³o,
by¶cie zawsze byli zdrowi,
by problemy by³y z g³owy,
by siê wiod³o znakomicie,
by weso³e by³o ¿ycie!

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
¯e ka¿dy wszystko us³yszy:
I sanie w ob³okach mkn±ce,
I gwiazdy na dach spadaj±ce,
A wszêdzie to ufne czekanie ?
Czekajmy - dzi¶ cud siê stanie!

Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zab³y¶nie
Niech anio³ek Ciê mocno ode mnie u¶ci¶nie
I z³o¿y serdeczne ¿yczenia z okazji:
¦wi±t Bo¿ego Narodzenia!

Gdy przyjd± ¦wiêta w srebrnej bieli,
gdy Stary Rok w Nowy siê zamieni,
przyjmij gor±ce me ¿yczenia,
niech siê Ci spe³ni± wszystkie marzenia.

Kasy Kulczyka, fury Rydzyka,
mocy Pudziana, chaty Beckhama,
humoru od rana
oraz w Nowym Roku ¶wiêtowania!

Weso³ych ¦wi±t, pe³nego brzuszka, bia³ego puszka
Humorku dobrego, sylwka udanego
Du¿o przyjemno¶ci, jedynej mi³o¶ci
Kogo¶ u boku, tego CI ¿yczê w Nowym Roku!

Bia³e w±sy, bia³a broda
Tylko ¶niegu nie ma - szkoda
Iskry sypi± siê spod sañ
Po asfalcie pêdzi drañ
Spieszy³ siê bo pusto w worku,
ale teraz stoi w korku.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2014_09
zakonczenie2014_09
Zakoñczenie roku szk. 2013/14
Najlepsze zdjcie
jaselka2014_41
jaselka2014_41
Jase³ka 2014
Z ycia szkoy
ojcow102007_110
ojcow102007_110
Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369100 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7752381 Unikalnych wizyt