Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnie



Zapomniane haso?
Portal edu.tvp.pl
Newsyedu.tvp.pl
TVP we wspó³pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomi³a portal edukacyjny, na którym dostêpnych jest blisko tysi±c odcinków 40 najciekawszych serii edukacyjnych Telewizji Polskiej oraz aktualne informacje z danej dziedziny.
Dzieñ nauczyciela 2013 - fotogaleria
GrafikiDzieñ nauczyciela 2013
Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z akademii po¶wiêconej Dniu Edukacji Narodowej oraz ze ¶lubowania klas pierwszych, podczas którego uczniowie zobowi±zali siê przestrzegaæ okre¶lonych zasad i godnie wype³niaæ swoje obowi±zki.
Ogród do¶wiadczeñ 2013
Grafiki
Ogród do¶wiadczeñ w Krakowie24 wrze¶nia 2013 r. m³odzie¿ naszej szko³y spêdzi³a dzieñ w Ogrodzie Do¶wiadczeñ w Krakowie, który jest pierwszym sensorycznym parkiem edukacyjnym w Polsce.
Konkursy przedmiotowe
NewsyTerminy konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów
Informacje o konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2013/14.

Rozpoczêcie roku szkolnego 2013/2014
GrafikiRozpoczêcie roku szkolnego 2013 2014 Gimnazjum Rytro
Dnia 2 wrze¶nia 2013 r. uroczy¶cie rozpoczêli¶my nowy rok szkolny. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ.
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014
NewsyKalendarz roku szkolnego 2011/2012 Terminy ferii zimowych 2011/2012 Terminy ferii zimowych 2012/2013
Zgodnie z obowi±zuj±cym rozporz±dzeniem rok szkolny 2013/2014 rozpocznie siê w poniedzia³ek, 2 wrze¶nia 2013 r., a zajêcia dydaktyczno-wychowawcze zakoñcz± siê w ostatni pi±tek czerwca, czyli 27 czerwca 2014 r. Zapoznaj siê z kalendarzem roku szkolnego 2013/2014 oraz terminami ferii zimowych  2013/2014.
Zakoñczenie roku szkolnego 2012/2013
GrafikiZakoñczenie roku szkolnego 2012 2013
28.06.2013 r. odby³o siê w naszym gimnazjum uroczyste zakoñczenie roku szkolnego. Uczniowie wyró¿niaj±cy siê w nauce i zachowaniu otrzymali dyplomy i nagrody. Uczennica Aleksandra Pawlik otrzyma³a nagrodê "Z³otego pier¶cienia" przyznawan± najlepszym absolwentom. Wyró¿niono równie¿ sportowców i wolontariuszy. Nie zapomniano tak¿e o podziêkowaniach dla rodziców i nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ.
Strona 5 z 42 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
11lis2006_12
11lis2006_12
88. Rocznica Odzyskania Niepodleg³o¶ci
Najlepsze zdjcie
dzien_wiosny2007_036
dzien_wiosny2007_036
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Z ycia szkoy
dzien_wiosny2007_065
dzien_wiosny2007_065
Pierwszy Dzieñ Wiosny 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 369545 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7873072 Unikalnych wizyt